Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Objektivita hodnocení gymnastických výkonů ve vztahu ke změnám pravidel sportovní gymnastiky mužů
Název práce v češtině: Objektivita hodnocení gymnastických výkonů ve vztahu ke změnám pravidel sportovní gymnastiky mužů
Název v anglickém jazyce: Objectivity of gymnasts´ achievements judging in relation by Code of Points Men’s Artistic Gymnastics changes
Klíčová slova: sportovní gymnastika mužů, objektivita, reliabilita, hodnocení, výkon
Klíčová slova anglicky: Men´s Artistic Gymnastics; objectivity; reliability; judging; achievement
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gymnastika (51-600200)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Viléma Novotná
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.05.2014
Datum zadání: 23.05.2014
Datum a čas obhajoby: 25.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:29.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2014
Oponenti: doc. Josef Pavlík
  doc. PhDr. Elena Strešková
 
 
Zásady pro vypracování
Disertační práce se bude zabývat problémem objektivity gymnastického hodnocení. Řešení cíle práce bude založeno na analýze výsledků a způsobu hodnocení v soutěžích sportovního odvětví Sportovní gymnastika mužů. Hodnocení gymnastických výkonů je prováděno sborem rozhodčích na základě pravidel sportovní gymnastiky mužů, které se pravidelně mění.
Cílem práce bude ověřit možnost určení míry objektivity hodnocení gymnastických výkonů ve vztahu ke změnám pravidel sportovní gymnastiky mužů realizovaných v letech 2006, 2009 a 2013 prostřednictvím analýzy výsledků gymnastů seniorské a juniorské kategorie dosažených na významných mezinárodních soutěžích.
V práci budou použity metody a techniky statistické deskripce pro ordinální data; znaménkový test; Wilcoxonův test; kontingenční tabulku a znaménkové schéma pro kontingenční tabulku. Hodnocení míry shody rozhodčích panelu „B“ či „E“ bylo realizováno využitím ICC, Pearsonova korelačního koeficientu. Vzájemná rozlišitelnost dosažených výsledků jednotlivých gymnastů byla hodnocena prostřednictvím SEM a kritického rozdílu.
Seznam odborné literatury
Bradshaw, E.J. (2010). Performance and health concepts in artistic gymnastics. International Sympisioum on Biomechanics in Sports: Conference Proceedings Archives, 2 (3), 51-55.

Burt, L.A., Naughton, G.A., Higham, D.G. & Landeo, R. (2010). Training load in pre-pubertal female artistic gymnastics. Science of Gymnastics Journal, 2, 5-14.

Brüggermann, G.P. (2005). Biomechanical and biological limits in artistic gymnastics. Conference Proceedings Archive, 23 International Symposium on Biomechanics in Sports, Beijing : Čína, 15-24.

ČGF – Česká gymnastická federace. (1997). Pravidla sportovní gymnastiky mužů. Praha: ČGF. překlad Dus, P.

ČGF – Česká gymnastická federace. (2001). Pravidla sportovní gymnastiky mužů. Praha: ČGF. překlad Dus, P.

ČGF – Česká gymnastická federace. (2006). Pravidla sportovní gymnastiky mužů. Praha: ČGF. překlad Dus, P.

ČGF – Česká gymnastická federace. (2009). Pravidla sportovní gymnastiky mužů_V6. Praha: ČGF. překlad Dus, P.

ČGF – Česká gymnastická federace. (2012). Soutěžní řád ČGF. Praha: ČGF.

ČGF – Česká gymnastická federace. (2013). Pravidla sportovní gymnastiky mužů_V2. Praha: ČGF. překlad Dus, P.

ČGF – Česká gymnastická federace. (2014). Kvalifikační řád ČGF. Praha: ČGF.

ČGF – Česká gymnastická federace. (2014). Metodický pokyn program II 2014 (VSCM, SCM, SpS, OSpS). Praha: ČGF.
ČGF – Česká gymnastická federace. (2014). Závodní program SG mužů 2014. Praha: ČGF.

Čuk I., Fink, H. & Leskošek, B. (2012). Modeling the final score in artistic gymnastics by different wieght of diffucluty and execution. Science of Gymnastics Journale, 4 (1), 73-82.

Čuk I. & Forbes W. (2010). How Apparatus Difficuty Scores Affest All Around Results in Men’s Artistic Gymnastics. Science of Gymnastics Journale, 2 (3), 57-63.

Di Fabio, R. (2012). Essentials of Rehabilitation Research: A Statistical Guide to Clinical Practice. Philadelphia: F.A. Davis Company.

Dovalil, J. a kol. (1992). Sportovní trénink (Lexikon základních pojmů). UK : Praha.

Dovalil, J. a kol. (2002). Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia.

Duda, J.L., Brown Borysowicz, M.A., & St. Germaine, K. (1996). Women´s Artistic Gymnastics Judges´Sources of Streas. Technique, 16 (10), 1-5.
Ferjenčík, J. (2000) Úvod od metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši. Portál : Praha. přeložil P. Bakalář. ISBN. 80-7178-367-6.

FIG – Federation International de Gymnastique. (2013). General judges rules. Lausanne: FIG.

FIG – Federation International de Gymnastique. (2010). Guidelines for references judges. Lausanne: FIG.

FIG – Federation International de Gymnastique. (2013). Regulation for the judges´ evaluation programme (JEP). Lausanne: FIG.

FIG – Federation International de Gymnastique. (2011). Directives for the use of IRCOS. Lausanne: FIG.

FIG – Federation International de Gymnastique. (2014). Technical regulativ. Lausanne: FIG.

Goodwin, L.D. (2001). Interrater agreement and reliability. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 5. p. 13-34.

Hendl, J. (2009). Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál.

Chráska, M. (2011). Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada.

Jemni, M. et al. (2011). The Science of Gymnastice. Routlege: Taylor & Francis Group.

Leskošek, B., Čuk, I., Karácsony, I., Pajek J. & Bučar M. (2010). Reliability and Validity of Judging in Men’s Artistic Gymnastics at The 2009 University Games. Science of Gymnastics Journale, 2, 25-34.

Longines. (2002). Results 25th Artistic Gymnastics Men´s Championships Juniors – Senior Patras (GRE). Patras: Longines.

Longines. (2006). Results 27th Europian Men´s Artistic Gymnastic Volos (GRE) 4-7 May 2006. Volos: Longines.

Měkota, K. & Blahuš, P. (1983). Motorické testy v tělesné výchově. SPN: Praha.

MŠMT – Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. (2012) Státní podpora sportu pro rok 2013. Praha: MŠMT. dostupné: http://www.msmt.cz/sport/statni-podpora-sportu-pro-rok-2013.

Multon, K. (2010). Interrater reliability. In N. Salkind (Ed.), Encyclopedia of research design. (pp. 627-629). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. doi: http://dx.doi.org/10.4135/9781412961288.n194.

Pajek, M. B., Forbes, W., Pajek, J., Leskošek, B., & Čuk, I. (2011). Reliability of real time judging system. Science of Gymnastics Journal, 3 (2), 47-54.

Pavlík, J. (2003). Tělesná stavba jako faktor výkonnosti sportovce. Brno: MU.

Pecha, O. & Chrudimský, J. (2007). Zobecnitelnost hodnocení gymnastického víceboje mužů s ohledem na různé výzkumné záměry. Česká kinantropologie. Praha, 11(1), 63-77.

Plessner, H., Schallies, E. (2005). Judging the Cross on Rings: A Matter of Achieving Shape Constancy. Appl. Cognit. Psychol., 19, 1145-1156.

Swiss Timing. (2009). Results book: Milano 2009 Campionati Europei di Gymnastica Artistica (ITA). Milano: Swiss Timing.

UEG – Union Européenne de Gymnastique. (2013). Technical Regulations. Lausanne: UEG.


Předběžná náplň práce
Disertační práce se zabývala problémem objektivity gymnastického hodnocení. Řešení cíle práce bylo založeno na analýze výsledků a způsobu hodnocení v soutěžích sportovního odvětví Sportovní gymnastika mužů. Hodnocení gymnastických výkonů je prováděno sborem rozhodčích na základě pravidel sportovní gymnastiky mužů, které se pravidelně mění.
Cílem práce bylo ověřit možnost určení míry objektivity hodnocení gymnastických výkonů ve vztahu ke změnám pravidel sportovní gymnastiky mužů realizovaných v letech 2006, 2009 a 2013 prostřednictvím analýzy výsledků gymnastů seniorské a juniorské kategorie dosažených na významných mezinárodních soutěžích.
V práci byly použity metody a techniky statistické deskripce pro ordinální data; znaménkový test; Wilcoxonův test; kontingenční tabulku a znaménkové schéma pro kontingenční tabulku. Hodnocení míry shody rozhodčích panelu „B“ či „E“ bylo realizováno využitím ICC, Pearsonova korelačního koeficientu. Vzájemná rozlišitelnost dosažených výsledků jednotlivých gymnastů byla hodnocena prostřednictvím SEM a kritického rozdílu.
V souvislosti s realizovanými změnami pravidel sportovní gymnastiky mužů došlo ve sledovaném období k nárůstu výkonnosti gymnastů juniorského i seniorského věku v hodnocených závodech C I pořádaných při ME 2002; 2006 a 2009 a v závodech MZ OHC. Nárůst výkonnosti byl patrný ve složce hodnocení obtížnosti částečně i na úkor kvality provedení. Reliabilita panelu rozhodčích „B“ či „E“ byla proměnlivá podle jednotlivých disciplín gymnastického víceboje, závod od závodu, ve vztahu ke změnám pravidel sportovní gymnastiky i vzhledem k použitému modelu ICC. V souvislosti s odhadem reliability prostřednictvím ICC souvisel podíl jednotlivých složek variability. Za největší zdroj variability považujeme variabilitu β (rozdíly mezi gymnasty), která se proměnlivě, podle disciplín gymnastického víceboje a druhu závodu pohybovala v rozmezí hodnot 80 % až 93 %, což platí pro obě věkové kategorie. Dosažené výsledky rovněž ukázaly, že je nutné při každé změně pravidel brát v úvahu i věcný a statistický význam dosaženého výsledku v soutěži.
Prostřednictvím výsledků práce jsme popsali nejen podíl změny pravidel na vývoji výkonnosti gymnastů, ale i objektivitu gymnastického hodnocení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The problem of our work is an objectivity of gymnastics way of ranking or judging. Analysis of results reached at chosen men´s artistic gymnastics competition and also a method of gymnastics judging was used for solving purpose of our thesis. The evaluation of gymnasts achievements are realized by referees according to Code of Points (CoP) Men´s Artistic Gymnastics (MAG), which are periodically changed.
The purpose was verify possibility of determination degree of objectivity judging gymnastic performances in relation to changes rules of men’s artistic gymnastics realized in years 2006, 2009, 2013 through analysis of gymnastics results in seniors and juniors categories reached on important international competitions.
We used methods and techniques of statistical description for ordinal data; Sign test; Wilcoxon test; contingency table and sign diagram for contingency table. For evaluation rate of interrater concordance referees of panel “B” or “E” we used ICC and Pearson´s correlation coefficient. For evaluation of bilateral discriminability of reached gymnastics results we used SEM and calculation of Critical Differences.
In connection with changes of CoP MAG on monitored period occur to increasing of gymnasts’ capacity both categories at assessed Competition One MAG ECh 2002, 2006 and 2009 an also at international competition of Olympic Hopes. Increasing of gymnasts´ capacity was evident in components of difficulty gymnastics judging in part at the expense of quality of execution. Reliability of panel “B” or “E” was variable according to separate discipline and competition from competition, both in relation to CoP changes and also with aspects of used model of ICC. Within context of reliability estimation through ICC was connected proportion value of separate components of variability. As the heights source of variability we considered variability β, which due to differences between gymnasts. The values range was from 80 % to 93 % and they were variable according discipline of gymnastics all around order and kind of competition by both categories. Reached results also showed that is necessary to consider not only statistical signification of results but also their factual signification, especially by relation of CoP MAG changes.
Through results of our work we are described not only participation of CoP MAG changes in development of gymnasts´ capacity, but also in objectivity of gymnastics ways of rating or judging.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK