Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Komunitní služby knihovny pro uživatele střední generace
Název práce v češtině: Komunitní služby knihovny pro uživatele střední generace
Název v anglickém jazyce: The library community services for users of the middle generation
Klíčová slova: komunitní služby – komunitní knihovna – Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně – Městská knihovna v Novém Jičíně – Městská knihovna Valašské Meziříčí – střední generace – komunitní akce knihoven – vzdělávání v knihovnách – celoživotní vzdělávání
Klíčová slova anglicky: community services – community library – The Masaryk Public Library – The Municipal Library of Nový Jičín – The Public Library Valašské Meziříčí – middle-aged generation – community events of libraries – education in libraries – lifelong learning
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Landová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2014
Datum zadání: 22.05.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.07.2014
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Pavlína Kolínová
Zásady pro vypracování
Cíl práce
Cílem práce je zmapovat současné komunitní služby knihoven pro skupinu uživatelů a potenciálních uživatelů střední generace na příkladu několika vybraných knihoven. Kromě analýzy nabízených služeb bude součástí práce i průzkum v dané věkové skupině za účelem zjištění jejich informačních a kulturních potřeb.
Předběžná osnova
1. Úvod
2. Vymezení základních pojmů – knihovna, komunitní knihovna, služby knihoven, informační a počítačová gramotnost, střední věk (40-55 let)
3. Střední generace a knihovna – záliby a trávení volného času, služby knihoven, typy akcí, konkrétní akce, potenciální akce
4. Průzkum ve vybrané věkové skupině – samotný průzkum, tipy na zlepšení služeb
5. Závěr
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
JOSEPH, Mylee. Punlic library strategies for the over 50s: everything old is new again – or is it?. APLIS. 2009, roč. 22, č. 3, s. 115-119.
KERN, M. Kathleen. What about User Services?. Reference & User Services Quarterly. 2014, roč. 53, č. 3, s. 209-212.
Komunitní knihovna [online]. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 2004 [cit. 2014-02-20]. Dostupný z WWW: http://skip.nkp.cz/akcKom.htm#kna.
RABUŠICOVÁ, M., RABUŠIC, L. Učíme se po celý život?: O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno : Masarykova Univerzita, 2008. 339 s. ISBN 978-80-210-4779-2.
WARNER, MARCIA. I've Fallen and I Can't Catch Up. Public Libraries. 2012, roč. 51, č. 1, s. 6-7.
JOSEPH, Mylee. Public library strategies for the over 50s: everything old is new again – or is it?. APLIS. 2009, roč. 22, č. 3, s. 115-119.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK