Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Aktuální problémy podpory sportu v Červeném Kostelci
Název práce v češtině: Aktuální problémy podpory sportu v Červeném Kostelci
Název v anglickém jazyce: Current problems of sport promotion in Červený Kostelec
Klíčová slova: sportovní a tělovýchovná zařízení, financování sportu, Červený Kostelec, urbanistické normy, případová studie, obec
Klíčová slova anglicky: sports and fitness facilities, sports financing, Cerveny Kostelec, urban standards, case studies, community
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kinantropologie (51-400100)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.03.2014
Datum zadání: 06.03.2014
Datum a čas obhajoby: 18.01.2016 14:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK - U20
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:11.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2016
Oponenti: Mgr. Jakub Popelka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
případová studie longitudinálního charakteru
užití metod kvalitativního (rozhovory s aktéry, práce s text. dokumenty, analýza rozpočtů; a kvantitativního výzkumu, SWOT analýza)
sportovní zařízení, problémy jejich údržby, provozu; vlastnictví
Předběžná náplň práce
Úvod - zdůvodnění výběru problému a jeho závažnosti (situace v praxi a významné lit prameny)
Teoretická část - rešerše, kritické zhodnocení přístupů obcí k nakládání se sp. zařízením vlastním a s podporou sp. zařízení ve vlastnictví sp. spolkových organizací (přehled spolků, jejich sp. zařízení, přehled s.zařízení ve vlastnictví obce - využití, odpovědnost za provoz; financování; dlouhodobější vývoj..); politika a sportovní politika obce
Cíl práce - analýza situace v ČK ( stav sp. zařízení, financování v rámci podpory sp. v této obci) + návrh řešení
Metodologie
Výsledky
analytická část - vlastní obec
- další obce jako příklady
syntetická část

Diskuze, závěr - zhodnocení + návrhová část
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Introduction - the rationale for the selection of the problem and its severity (the situation on the ground and lit significant sources)
Theoretical part - research, critical evaluation of approaches to dealing with municipalities sp. equipment and self-supporting sp. facilities owned sp. Federal organizations (overview of associations, their sp. Equipment overview s.zařízení owned by the municipality - utilization, responsibility for the operation, financing, long-term development ..); Policy and politics sports village
Aim of the study - an analysis of the ČK (sp condition. Equipment financing in support sp. In this community) + solution proposal
Methodology
results
analytical part - your own community
- Other municipalities as examples
synthetic part

Discussion, conclusion - + evaluation forms part
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK