Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve výuce zeměpisu
Název práce v češtině: Problematika vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve výuce zeměpisu
Název v anglickém jazyce: Geography teaching of students with a specific learning disabilities
Klíčová slova: Dyslexie, dysgrafie, dysortografie, specifické poruchy učení, zeměpis, vyučování
Klíčová slova anglicky: Dyslexia, dysgraphia, dysortografia, specificlearningdisabilities, geography, teaching
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.01.2014
Datum zadání: 27.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:24.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Oponenti: doc. RNDr. Hana Kühnlová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce „Problematika vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení se zaměřením na vyučování zeměpisu“ pojednává o problematice specifických poruch učení v souvislosti s hodinami zeměpisu. Předkládá problematiku jejich projevů ve vyučovacím procesu a následně efektivní řešení v podobě námětů na konkrétní úkoly využitelné v hodinách zeměpisu. Praktická část vychází z projevů vybraných specifických poruch učení, které se v hodinách zeměpisu mohou projevit. Tyto projevy byly zvoleny prostřednictvím studia dostupné literatury o problematice poruch učení, na základě kterých pak byla vypracována analýza rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Na tyto projevy byly vypracovány náměty úkolů v oblastech, které by žákům s vybranými poruchami učení, tedy žákům s dyslexií a dyskalkulií, měly dělat problém. Náměty jsou předloženy ve verzi, která se zpravidla v hodinách zeměpisu používá a následně ve verzi upravené, která má ověřit, zda je pro žáky tato ulehčená forma snadněji uchopitelná. Praktická část tak obsahuje vypracované náměty úkolů, popis průběhu práce žáků ZŠ s úkoly v hodině zeměpisu a následně rozbor výsledků. Výsledky se rozumí porovnání úspěšnosti žáka v obou verzích a následně doplňující informace, které jsem od žáků získala.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My thesis „Geography teaching of students with a specific learning disabilities“ is concerned with specific learning disabilities related to lessons of Geography. It presents the ways of manifestation of the issue in educational process and, subsequently, the effective solutions in a form of recommendations usable in lessons of Geography. The practical part is based on the assumption of displays of certain learning disabilities that may occur in lessons of Geography. The ways how the disabilities may be displayed were estimated through studying available literature in question. Based on the above Frame Education Programme for Elementary Education was analysed. Certain proposals have been worked out for the items that seem to be problematic for pupils with dyslexia and dyscalculia. The proposals are presented in a common format usual in Geography lessons and, subsequently, in adjusted format to be checked if it is easier to understand to the corresponding pupil´s. The practical part contains adapted tasks, pupils work description in Geography lessons, and analysis of results. The results represent comparing success rates of both the versions, and potential additional information acquired from pupils.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK