Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Perception of the English Vowel Schwa by Czech Learners
Název práce v češtině: Percepce anglické hlásky šva českými studenty
Název v anglickém jazyce: Perception of the English Vowel Schwa by Czech Learners
Klíčová slova: percepce řeči, šva, osvojování cizího jazyka, negativní transfer
Klíčová slova anglicky: speech perception, schwa, second language acquisition, negative transfer
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.12.2013
Datum zadání: 26.06.2014
Datum a čas obhajoby: 11.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Klára Lancová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- studium odborné literatury
- příprava a zadání percepčního testu zaměřeného na vokály u studentů AJ SŠ
- analýza dat a vyhodnocení výsledků
Seznam odborné literatury
Brown, C. (2000). The interrelation between speech perception and phonological acquisition from infant to adult. In J. Archibald (Ed.), Second language acquisition and linguistic theory (pp. 4-63). Oxford: Blackwell Publishing.
Palková, Z. (1994). Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Univerzita Karlova.
Pennington, M. C. (2007) Phonology in Context. New York: Palgrave Macmillan.
Sebastián-Gallés, N. (2005). Cross-language speech perception . In D. B. Pisoni, & R. E. Remez (Eds.), The handbook of speech perception (pp. 546-555). Oxford: Blackwell Publishing.
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá percepcí anglických samohlásek (převážně schwa) u českých mluvčích anglického jazyka. Teoretická část se zaměřuje na popis percepce cizího jazyka, na rozdíl mezi českým a anglickým vokalickým systémem a na roli negativního transferu z mateřského jazyka v percepci segmentů. Cílem praktické části je vytvořit percepční test a zkoumat vliv českého jazyka na rozpoznání neutrálního vokálu schwa v různých pozicích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the perception of English vowels (predominantly schwa) by Czech learners of English. The theoretical part focuses on the description of cross-language speech perception, the differences between Czech and English vocalic systems and on the negative transfer from the mother tongue. The aim of the practical part is to create a perception test and to examine the influence of the Czech language on the discrimination of the neutral vowel schwa in different positions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK