Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Emigration motif in Pnin and other novels by Vladimír Nabokov
Název práce v češtině: Motiv emigrace v románu Pnin a dalších dílech Vladimíra Nabokova
Název v anglickém jazyce: Emigration motif in Pnin and other novels by Vladimír Nabokov
Klíčová slova: Nabokov, emigrace, exil, biografie, Pnin, analýza, motivy, symboly
Klíčová slova anglicky: Nabokov, emigration, exile, biography, Pnin, analysis, motifs, symbols
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.12.2013
Datum zadání: 31.03.2014
Datum a čas obhajoby: 29.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Josef Grmela, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Nastudování teoretické literatury
2. Stanovení východiska
3. Vypracování přehledové části práce – biografické rysy v motivech emigrace a imigraci
4. Analýza zvolených románů
5. Závěr
Seznam odborné literatury
Field, Andrew. VN The Life and Art of Vladimir Nabokov. New York: Crown Publishers. 1986.
Pifer, Ellen. Nabokov and the Novel. Cambridge: Harvard University Press, 1980.
Johnson, Donald Barton. Worlds in Regression: Some Novels of Vladimir Nabokov. Ann Arbor, MI: Ardis, 1985.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce zkoumá téma emigrace v beletristickém díle Vladimira Nabokova zejména prostřednictvím analýzy jednoho z anglicky psaných románů – Pnin. Mnoho Nabokových děl nese autobiografické rysy, proto velká část této práce nabízí biografii Nabokova s důrazem na životopisné přesahy do jeho tvorby. V teoretické části práce je popsána biografie Vladimíra Nabokova a typické prvky jeho tvorby, s krátkým úvodem do předmětu emigrace a charakterizací první vlny ruské emigrace. Navazující praktická část pak nabízí hlubší analýzu románu Pnin s ohledem na realizaci motivu emigrace v daném románu, pod-témat, které se vyskytuji v tvorbě Nabokova obecně. Závěr práce pak shrnuje způsob, jakým Nabokov zřejmě vytvářel typologickou postavu ruského emigranta.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor's thesis explores the theme of emigration in Vladimir Nabokov’s fiction, primarily through the analysis of one of his English-written novels Pnin. Many works by Nabokov display autobiographical features, which is why a large part of this work provides Nabokov’s biography with an emphasis on its possible influence on his career. In the theoretical part of the thesis the biography of Vladimir Nabokov and the typical features of his work are introduced with a preceding short overview of the term emigration and the characterization of the first Russian wave of emigration. The practical part of the thesis provides a deeper analysis of the novel Pnin through the prism of emigration motif and its sub-themes which are realized in Nabokov’s work. The last part of the thesis is a brief conclusion about how Nabokov created an image of the Russian emigrant.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK