Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dítě s Downovým syndromem v dětském domově
Název práce v češtině: Dítě s Downovým syndromem v dětském domově
Název v anglickém jazyce: Down syndrome child in institutional care
Klíčová slova: Downův syndrom, mentální postižení, sluchové postižení, kombinované postižení, dětský domov.
Klíčová slova anglicky: Down's syndrome, mental disability, hearing impairment, combined disability, foundling home.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.12.2013
Datum zadání: 10.12.2013
Datum a čas obhajoby: 01.06.2015 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou dítěte s Downovým syndrom a kombinovaným postižením, které vyrůstá v dětském domově. Zabývá se jednak výchovou dítěte s kombinovaným postižením v domově, dále potom vzděláváním v ZŠ speciální. Cílem práce je přiblížit problematiku Downova syndromu, s přidruženým sluchovým a mentálním postižením. Aby se dítě mohlo co nejlépe rozvíjet, je důležité sestavit individuálně vzdělávací plán a pracovat podle něj.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The present Bachelor's thesis is devoted to problems of child with Down's syndrome and combined disability and who grows in foundling home. The work deals with upbringing the child with combined disability in foundling home and then the education in special primary school. The aim of this work is to understand the issues of Down's syndrome complicated by hearing and mental impairment. It is necessary to compile the individual education plan and follow it in order in order to the best progress of the child.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK