Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syndrom vyhoření u učitelů
Název práce v češtině: Syndrom vyhoření u učitelů
Název v anglickém jazyce: Burn-out of teacher´s
Klíčová slova: syndrom, vyhoření, vyčerpání, učitel, práce s lidmi
Klíčová slova anglicky: syndrom, burn-out, exhaustion, work with people
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.12.2013
Datum zadání: 08.12.2013
Datum a čas obhajoby: 18.05.2015 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:21.02.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Lucie Michálková
 
 
 
Zásady pro vypracování
diplomová práce bude mít charakter empirické studie
musí splňovat parametry odborného textu z hlediska formálního i stylistického
musí obsahovat všechny povinné součásti práce Titulní list, prohlášení, abstrakt česky,
abstrakt anglicky, obsah práce, vlastní text, seznam literatury, přílohy)
vlastní text bude respektovat obvyklou strukturu odborné studie: úvod (cíl práce),teoretická východiska,
v empirické části popis výzkumného vzorku, metody bádání, výsledky a jejich diskuze, závěr
předepsaný rozsah práce je 60 - 80 normostran vlastního textu
Seznam odborné literatury
Dytrtová,R., Krhutová, M., Učitel - příprava na profesi, Grada, Praha 2009
Honzák, R., Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření, Vyšehrad, Praha 2013
Jeklová,M., Reytmayerová, E., Syndrom vyhoření, Vzdělávací institut ochrany dětí, Praha 2006
Kebza,V., Šolcová I., Syndrom vyhoření, Státní zdravotní ústav, Praha 2003
Kopřiva, K., Lidský vztah jako součást profese, Portál, Praha 2000
Poschkamp, T., Vyhoření. Rozpoznání, léčba a prevence, Edika, Brno 2013
Stock, Ch., Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout, Grada, Praha 2013
Vágnerová, M., Psychopatologie pro pomáhající profese, Grada, Praha 2007
a další ....
Předběžná náplň práce
V empirické studii bude autorka zjišťovat míru vyhoření u učitelů
v jednotlivých stupních školy u různých věkových kategorií,
po případě i v závislosti na pohlaví.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK