Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Využití dat leteckého laserového skenování k detekci agrárních forem reliéfu v Krkonoších
Název práce v češtině: Využití dat leteckého laserového skenování k detekci agrárních forem reliéfu v Krkonoších
Název v anglickém jazyce: Utilization of airborne laser scanning data for the detection of agrarian forms of relief in the Giant Mountains
Klíčová slova: letecké laserové skenování, agrární formy reliéfu, antropogenní geomorfologie
Klíčová slova anglicky: airborne laser scanning, agrarian forms of relief, anthropogenic geomorphology
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.12.2013
Datum zadání: 20.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Oponenti: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Podnět pro vytvoření této bakalářské práce pochází ze Správy Krkonošského národního parku. Navazuje na práci Bc. Marka Procházky na téma: Agrární formy reliéfu v Krkonoších na příkladu katastrálního území Křížlice.
KRNAP pro tuto práci vybral čtyři modelová území. Jedná se o katastrální území Strážné, kde můžeme najít horský typ krajiny Krkonoš s intravilánem obce, Horní Rokytnice nad Jizerou, kde je stále patrná struktura lánové
vsi se záhumenicovými plužinami, Sklenářovice, což je zaniklá lánová ves s velkým množstvím agrárních tvarů, které jsou ukryty v podrostu a Suchý Důl, kde se do druhé světové války nacházela zemědělská osada,
ale nyní je osada zaniklá a zcela pohlcená lesem.

Hlavním cílem práce je zjistit, zda je možné automaticky detekovat tyto geomorfologické tvary antropogenního původu z dat leteckého laserového skenování. Nejdůležitější metodou výzkumu bude proto analýza digitálního modelu reliéfu a digitálního modelu povrchu z oblasti Krkonoš v softwaru ArcGIS (zejména s využitím nástrojů 3D Analyst). Pro ověření správnosti vygenerovaných tvarů bude provedena následná terénní verifikace.

Zdrojovými daty pro vytvoření digitálních modelů terénu a povrchu je lokální snímání provedené společností Geodis v roce 2013.

Rozsah grafických prací:Cca 10 stran, které budou obsahovat mapy zájmových katastrálních území s objekty odvozenými z digitálního modelu reliéfu,
objektů zjištěných terénním průzkumem. Případně fotografie z terénu.

Rozsah průvodní zprávy: cca 40 stran

Seznam odborné literatury:

BALTSAVIAS E. P. (1999): A comparison between photogrammetry and laser scanning. ISPRS Journal of Photogrammetry & Remote Sensing, s. 83 – 94

GÁBA, Z. (1988): Zemědělské terénní tvary pod Králickým Sněžníkem. Lidé a země, roč. 37, č. 3, s. 122.

MARTINCOVÁ, E. (1980): Antropogenní ovlivnění některých složek přírody modelového území ve vrcholové části západních Krkonoš. Praha, 1980. 63 l. Vedoucí práce Václav Přibyl.

PILOUS, V. (2000): Člověk místo eroze?. In: Krkonoše, roč. 33, č. 5, s. 18.

PILOUS, V. (2001): Krkonoše skal a kamení. Správa KRNAP, Vrchlabí, 32 s.

PROCHÁZKA, M. (2010): Agrární formy reliéfu v Krkonoších na příkladu katastrálního území Křížlice. Bakalářská práce. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, 57 s.

RADOVÁ, R. (1980): Antropogenní ovlivnění některých složek přírody modelového území ve vrcholové části východních Krkonoš. Praha, 1980. 81 l. Vedoucí práce Václav Přibyl.

Správa KRNAP (2008): Zemědělský rádce pro šetrné hospodaření v Krkonoších. DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie, České Budějovice, 65 s.

ZAPLETAL, L. (1968): Geneticko-morfologická klasifikace antropogenních forem reliéfu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, tom. 23, Geologica – Geographica, 8, s. 239-427.

ZAPLETAL, L. (1969): Úvod do antropogenní geomorfologie I. Univerzita Palackého, Olomouc, 278 s.

ZAPLETAL, L. (1973): Nepřímé antropogenní geomorfologické procesy a jejich vliv na zemský povrch. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, tom 42, Geographica – Geologica, 13, s. 239-261

ZAPLETAL, L. (1973): Kartografické vyjadřování antropogenních forem reliéfu v ČSSR. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, tom 42, Geographica – Geologica, 13, s. 223-238.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK