Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Inkubační chování rybáka dlouhoocasého Sterna paradisaea v extrémních klimatických podmínkách severské tundry
Název práce v češtině: Inkubační chování rybáka dlouhoocasého Sterna paradisaea v extrémních klimatických podmínkách severské tundry
Název v anglickém jazyce: Incubation behavior of the arctic tern Sterna paradisaea in extreme conditions of northern tundra
Klíčová slova: rybák dlouhoocasý, Sterna paradisaea, videonahrávání, inkubační rytmus, predace, lidská aktivita, hnízdní úspěšnost, Svalbard
Klíčová slova anglicky: Arctic tern, Sterna paradisaea, videorecording, incubation rhythm, predation, human activity, nesting success, Svalbard
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: RNDr. Václav Pavel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2013
Datum zadání: 27.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Oponenti: Mgr. Libor Praus
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce je zaměřená na studium hnízdní biologie rybáka dlouhoocasého Sterna paradisaea hnízdícího v extrémních klimatických podmínkách severské tundry. Cílem práce je na základě využití kontinuálního videomonitoringu hnízd rybáka dlouhoocasého detailněji popsat inkubační chování toho druhu, včetně příčin ztrát na hnízdech (predace, počasí…). Samotné videonahrávání hnízd bude probíhat (v některých oblastech již částečně proběhlo) na dvou typech lokalit na souostroví Špicberky a to v průběhu terénního výzkumu v roce 2014, případně 2015. Lokality jsou rozděleny do dvou skupin: s větším a menším rušením lidmi a s větším a menším predačním tlakem. Oblasti rušené – poblíž Longyearbyen, oblasti nerušené – Petunia bukta, Oblík. Ve všech oblastech budou videonahrávky pořizovány pomocí shodné metodiky – 24 hodinové nahrávky inkubovaných hnízd, video kamera s IR přísvitem, mini rekordér s paměťovou kartou o velikosti 32 GB (typ SDHC), napájení 12V baterií, vše umístěno do voděodolného krytu a zamaskováno okolním přírodním materiálem. Výsledkem práce bude vyhodnocení vlivu predace a rušení lidmi na inkubační chování rybáků. Stejná metodika, jako u severského rybáka dlouhoocasého, byla využita i při studu chování rybáka jižního Sterna vittata v Antarktidě. To nabízí možnost srovnání blízce příbuzných druhů hnízdících na opačných zemských pólech a vyhodnocení vlivu přítomnosti savčích predátorů na severu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is focused on the study of the breeding biology of the Arctic tern Sterna paradisaea nesting in extreme climates northern tundra. The aim of this work is to use continuous video monitoring of the nests of the Arctic tern to describe the incubation behavior of the species, including causes loss of nests (predation, weather…). The video record of nests will occur (in some areas was already partially) on two types of sites on Svalbard and it will be made during fieldwork in 2014 or 2015. Localities are divided into two groups: with more and less interference by people with more and less predation pressure . Disturbance areas - near Longyearbyen , the undisturbed - Petunia Bukta , Oblík. In all areas will be video recorded using the same methodology - 24 hours of recordings incubated nests video camera with IR illumination, mini recorder with a memory card of 32 GB ( SDHC type ) , 12V battery , all housed in a weatherproof enclosure camouflaged surrounding natural material . The result of the work will evaluate the impact of predation and human disturbance on the incubation behavior of terns . The same methodology as for the Arctic tern was also used in the conduct of shame Antarctic tern Sterna vittata in Antarctica. It offers the opportunity to compare closely related species nesting on opposite poles of the earth and the evaluation of the presence of mammalian predators in the north.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK