Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Descartovo pojetí prvních principů
Název práce v češtině: Descartovo pojetí prvních principů
Název v anglickém jazyce: Descartes’ Conception of the First Principles
Klíčová slova: Descartes, první principy, tradiční a novější interpretace Descarta, chápání Descarta jen jako zakladatele novověkého racionalismu, postavení Descarta v dějinách filosofie, vidění a čtení Descarta na evropském kontinentu a v anglicky mluvících zemích, Descartovy argumenty a argumenty k Descartovi.
Klíčová slova anglicky: Descartes, first Principles, traditional and newer interpretation of Descartes, treating of Descartes as the founder of modern rationalism only, position of Descartes in history of philosophy, seeing and reading Descartes on the European continent and in English speaking countries, Decartes’ arguments and arguments to Descartes.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filozofie (do 2018) (26-KF)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2013
Datum zadání: 03.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.10.2013
Datum a čas obhajoby: 06.09.2017 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2017
Oponenti: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Shromáždit relevantní primární i sekundární literaturu.
2. Seznámit se s touto literaturou.
3. Shrnutí základních konceptů a jejich vyhodnocení.
4. Dopracování a posouzení hlavních argumentů.
Seznam odborné literatury
KENNY, Antony, KEY TEXTS, Classic Studies in the History of Ideas, Publisher in Thoemess Press, Bristol 1995, reprint of the 1968 edition, second impression

The Cambridge Companion to DESCARTES, edited by John Cottingham, Cambridge University Press, 1992, 10th printing New York 2005

GOMBÍČEK, Petr, KUNEŠ Jan (eds.), Cogito, ergo sum, Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, Praha 2006
Předběžná náplň práce
Posoudit běžné interpretace a chápání Descartova stanoviska, jak jsou podávány v některých zavedených akademických publikacích i novějších časopiseckých pracích. Reflektovat zejména rozdíl mezi výkladem konceptu Descartova řešení, jak se ustálil na evropském kontinentě pod vlivem filosofické tradici zemí, kde se mluví německy, započaté Hegelovým postojem k Descartovi, a výkladem přijímaným v novějších pracích, které se začaly objevovat v posledních desetiletích především v anglosaském světě. Analyzovat argumenty, o které se opírají zastánci obou těchto pohledů na Descartovy principielní úvahy, které zaznívají při překonávání jeho úvodní totální noetické skepse, a posoudit míru adekvátnosti a věrohodnosti obou interpretací.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The objective is to review the standard interpretations and understandings of Descartes’ position as they are presented in some established academic publications and in more recent journals. Do this by first, contrasting the difference between the interpretation of Descartes’s concepts, as they have been developed on the European continent, influenced by the philosophical tradition of German-speaking countries, starting with Hegel and between those interpretations, which emerge in more recent studies, particularly in the Anglo-Saxon world. Analyse those arguments which are used to defend both points of view of Descartes’s principal arguments, used by him to overcome his initial total epistemological scepticism and to review their validity and plausibility.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK