Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kampaň Chodící lidé v letech 2011-2013 se zaměřením na prvky teaser kampaně
Název práce v češtině: Kampaň Chodící lidé v letech 2011-2013 se zaměřením na prvky teaser kampaně
Název v anglickém jazyce: Chodící lidé campaign 2011-2013 with focus on teaser campaign elements
Klíčová slova: Chodící lidé, Nadace, Sirius, sociální, marketing, stereotypizace, handicapovaní, zdravotní, postižení, teaser, kampaň, média
Klíčová slova anglicky: Chodící lidé, Nadace, Sirius, social, marketing, stereotyping, handicapped, physical, disability, teaser, campaign, media
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.07.2013
Datum zadání: 09.07.2013
Datum a čas obhajoby: 23.01.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2015
Oponenti: Mgr. Ing. David Klimeš, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce Kampaň Chodící lidé v letech 2011− 2013 se zaměřením na prvky teaser kampaně analyzuje komunikaci prvních dvou fází této kampaně. První, teoretická část práce, se zabývá teaser kampaní, jejíž prvky kampaň Chodící lidé nese. Dále se věnuje teoretickému náhledu na problematiku handicapovaných, otázce pojmenování, stereotypizaci a konkrétním stereotypům ve vztahu k lidem s postižením. Další část práce je věnována samotné kampani Chodící lidé, její první a druhé fázi, zadavatelům a financování projektu, cílové skupině, timingu a konkrétním komunikačním aktivitám a jejich cílům v jednotlivých fázích kampaně. Poslední částí práce je kvantitativní výzkum, kde je pomocí analýzy dat z post-testů jednotlivých fází kampaně vyhodnocována znalost kampaně a změna v postojích vůči handicapovaným. Práce v závěru také na základě výzkumu a studia komunikace obsahuje možná doporučení do budoucna.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis Chodící lidé campaign 2011− 2013 with focus on teaser campaign elements analyses the communication of the two first phases of this campaign. The first theoretical part deals with the specifics of a teaser campaign. Furthermore it follows-up theoretical issues of the disabled people, naming issue, stereotyping and particular stereotypes towards handicapped. Next part is devoted to the first and the second phase
of the campaign Chodící lidé itself, contracting authority, project funding, target group, timing and specific communication activities and its goals. The last part of the thesis is quantitative research which evaluates familiarity with the campaign and changes in attitudes towards disabled people through the analysis of data from post-tests for each phase of the campaign. The conclusion contains possible recommendation for the future based on the research and my studies of marketing communication.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK