Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparativní analýza tzv. hung parliament na případu Velké Británie a Austrálie po volbách 2010
Název práce v češtině: Komparativní analýza tzv. hung parliament na případu Velké Británie a Austrálie po volbách 2010
Název v anglickém jazyce: Comparative analysis of hung parliament: case of Great Britain and Australia after the 2010 elections
Klíčová slova: hung parliament, Velká Británie, Austrálie, chování voličů, volby 2010
Klíčová slova anglicky: hung parliament, Great Britain, Australia, voting behaviour, election 2010
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.06.2013
Datum zadání: 05.06.2013
Datum a čas obhajoby: 18.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2014
Oponenti: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Komparativní analýza tzv. hung parliament na případech Velké Británie a Austrálie po volbách 2010
CÍL:
Vysvětlit, jak dochází v dvoustranickém systému k parlamentu bez jednobarevné většiny tzv. hung parliament na případech Velké Británie a Austrálie po volbách 2010.
CHARAKTERISTIKA:
Bakalářská práce si klade za cíl osvětlit problematiku tzv. hung parliament (parlament bez jednobarevné většiny), který nastal souběžně ve Velké Británii a Austrálii po volbách 2010. Hung parliament, někdy též nazýván balanced parliament, se již v několika případech vyskytl v minulosti. Jde o neobvyklou situaci, kdy ve všeobecných volbách v systému dvou stran nezíská jedna strana absolutní většinu a dochází ke vzniku koaliční vlády s třetími menšími stranami nebo k menšinové vládě. Pokud povolební vyjednávání selže nebo si vláda neudrží důvěru, může dojít k rozpuštění parlamentu a vyhlášení předčasných voleb.
V teoretické části vysvětlím, kdy dochází k hung parliament ve vztahu ke stranicko-politickému uspořádání s větším důrazem na dvoustranický systém a představím situace, kdy k němu v historii došlo. V analytické části se zaměřím na volby 2010 ve Velké Británii a v Austrálii a na základě jejich srovnání se pokusím o vysledování možných společných prvků vedoucí k parlamentu bez jednobarevné většiny. Zdrojem analýzy mi budou výsledky voleb a také kontext politické situace v té době.
VÝZKUMNÉ OTÁZKY:
Jaké jsou příčiny vzniku hung parliament?
Proč došlo k narušení modelu alternace dvou hlavních stran stranou třetí?
Půjde o změnu stranického systému?
Seznam odborné literatury
ALLEN, Nicholas a BARTLE John. Britain at the polles 2010. London: SAGE 2011, pp. 280. ISBN: 978-1-84920-846-8:
BLICK, Andrew; Stuart WILKS-HEEG. Governing without majorities: Coming to terms with balanced Parliaments in UK politics. Democratic Audit General Election Briefing, No.1, (April 2010).pp. 10 Liverpool: Democratic Audit [online]. Dostupný z WWW: http://www.democraticaudit.com/publications?pagenumber=2 (accessed June 5, 2013)
CURTICE, John. So What Went Wrong with the electoral System? The 2010 Election Result and the Debate About Electoral Reform. Parliamentary Affairs 63, no. 4 (October 2010), pp. 623-638. Political Science Complete, EBSCOhost (accessed May 14, 2013)
FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Teorie politických stran. Brno: Barrister Principal, c1998, 263 s. ISBN 80-85947-31-5.
GEDDES, Andrew a Jonathan TONGE. Britain votes 2010. Oxford: Oxford Journals, Oxford University Press, in association with Hansard Society series in politics and government, 2010, xvi, 302 s. ISBN 9780199603275.
CHYTILEK, Roman a Jakub Šedo. Volební systémy. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 237 s. ISBN 80-210-3548-x.
KAVANAGH, Dennis. British politics. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2006, xxxi, 697 s. ISBN 0199269793.
WILLIAMS, Paul. House Divided: The Australian General Election of 21 August 2010. Australian Journal of Political Science Vol. No. 2, June 2011, pp. 313-329. Political Science Complete, EBSCOhost (accessed May 14, 2013)
Předběžná náplň práce
1. Úvod – představení tématu
2. Teoretická část
2.1 Teorie stranických systémů
2.2 Vysvětlení hung parliament – historie, kdy a kde k němu v minulosti došlo
3. Analytická část
3.1 Velká Británie
3.1.1 Kontext politické situace
3.1.2 Analýza voleb 2010 – výsledky, statistiky, volební chování
3.1.3 Fungování vlády po volbách
3.2 Austrálie
3.2.1 Kontext politické situace
3.2.2 Analýza voleb 2010 – výsledky, statistiky, volební chování
3.1.3 Fungování vlády po volbách
3.3 Výsledky srovnání
4. Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to explain how and why hung parliament situation appears in a two-party system. The analysis shall rest on two cases - United Kingdom and Australia after the 2010 elections.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK