Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad: Přírodní formy, in: Ethan Matt Kavaler: Renesanční gotika. Architektura a umění severní Evropy: 1470 – 1540. New Haven, London: Yale University Press, 2012, str. 199-229. (ISBN 978-0-300-16792-4)
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: Přírodní formy, in: Ethan Matt Kavaler: Renesanční gotika. Architektura a umění severní Evropy: 1470 – 1540. New Haven, London: Yale University Press, 2012, str. 199-229. (ISBN 978-0-300-16792-4)
Název v anglickém jazyce: An annotated translation: Natural Forms, in: Ethan Matt Kavaler, Renaissance Gothic. Architecture and the Arts in Northern Europe 1470 – 1540. New Haven and London: Yale University Press, 2012, pp. 199-229. (ISBN 978-0-300-16792-4)
Klíčová slova: překlad, analýza textu, překladatelské problémy, překladatelské posuny, pozdní gotika, severská renesance, přírodní formy, umění, architektura.
Klíčová slova anglicky: translation, text analysis, translation problems, translation shifts, Late Gothic, Northern Renaissance, natural forms, art, architecture.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2013
Datum zadání: 04.06.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.06.2013
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. David Mraček, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Přeložte zadaný text do češtiny a přiložte komentář, ve kterém provedete překladatelskou analýzu výchozího textu. Dále popište typy překladatelských problémů, které se vyskytly v zadaném textu. Popište a zdůvodněte zvolenou metodu překladu a typy nezbytných posunů.
Seznam odborné literatury
BAKER, M. In Other Words: A coursebook on translation. Londýn: Routledge, 1992. ISBN
0-415-03086-2
ČECHOVÁ, M. Současná česká stylistika. Praha: ISV nakladatelství 2003

HOCHEL, B. Preklad ako komunikácia. Bratislava: 1990.

KUFNEROVÁ, Z. Překládání a čeština. Jinočany: H&H, 1994. ISBN 80-85787-14-8

LEVÝ, J.: Umění překladu. 3.vyd. Praha: Železný, 1998.

NEWMARK, P. A Textbook of Translation. Singapur: Prentice Hall, 1988. ISBN 0-13-
912593-0
NORD, CH. Text analysis in translation: theory, methodology and didactic application of a
model for translation-oriented text analysis. Amsterdam: Rodopi, 1991. ISBN 90-5183-311-3
POPOVIČ, A. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1975.

VILIKOVSKÝ, J. Překlad jako tvorba. Praha: Železný, 2002

VRBOVÁ, A. Stylistika pro překladatele. Praha: Karolinum, 1998.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK