Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Specifika lektorů v zájmovém vzdělávání dospělých – průvodců po památkových objektech
Název práce v češtině: Specifika lektorů v zájmovém vzdělávání dospělých – průvodců po památkových objektech
Název v anglickém jazyce: The Specification of Lecturers in the Leisure Adult Education – Guides at the Historical Monuments
Klíčová slova: zájmové vzdělávání dospělých, lektor, nároky na práci lektora, vzdělávání lektorů v zájmovém vzdělávání dospělých, průvodce po historických památkách
Klíčová slova anglicky: leisure adult education, lecturer, demands on the job of the lecturer, education of lecturers in leisure adult education, guides at the historical monuments
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2013
Datum zadání: 03.06.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.07.2013
Datum a čas obhajoby: 11.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V této práci budu vycházet z teoretických aspektů zájmového vzdělávání dospělých, jeho zařazení do systému vzdělávání dospělých. Konkrétně se zaměřím na práci lektorů v této oblasti, nároky na ni a její specifika, odlišující zájmové vzdělávání dospělých od ostatních oblastí vzdělávání dospělých.
Poté budu aplikovat tuto problematiku na průvodce po památkových objektech jako lektory zájmového vzdělávání dospělých. Stěžejní poznatky by měly vycházet z šetření (dotazníky a rozhovory − určené pro samotné průvodce, pro kastelány / vedoucí průvodců, popř. pro návštěvníky). Cílem tohoto šetření, doplněného o údaje dostupné z Národního památkového ústavu, bude zjištění současného stavu vzdělávání průvodců, nároků na jejich práci a zejména požadovaných kompetencí. Nakonec sestavím návrh vzdělávání průvodců jako lektorů zájmového vzdělávání dospělých.
Seznam odborné literatury
BENEŠ, Milan. Andragogika. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2580-2.
CLARIJS, René (ed.). Leisure & non-formal education: a European overview of after- and out-of-school education. Praha: EAICY, 2008. ISBN 978-80-254-1698-3.
CUSHMAN, Grant, A. J. VEAL, a Jiri ZUZANEK. Free Time and Leisure Participation : International Perspectives [online]. Wallingford: CABI Publishing, 2005. ISBN 978-18-459-3023-3. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/docDetail.action?docID=10084469
HARTL, Pavel. Kompendium pedagogické psychologie dospělých. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-841-7.
CHOMOVÁ, Svetlana a Miroslav KRYSTOŇ (eds.). Záujmové vzdelávanie, teória, metodika, prax. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2011. ISBN 978-80-7121-336-9.
KEOGH, Helen. Non-Vocational Adult Education in Europe [online]. EU: Eurydice, 2007. Dostupné z: http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice///Non_vocational_adult_education_EN.pdf
KRYSTOŇ, Miroslav. Andragogické aspekty využívania voľného času. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2011. ISBN 978-80-557-0240-7.
KUBÁTOVÁ, Helena. Sociologie životního způsobu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. ISBN 978-80-247-2456-0.
STEBBINS, Robert A. Amateurs, Professionals and Serious Leisure. Montreal: McGill-Queen's University Press, 1992. ISBN 0-7735-0901-1.
ŠERÁK, Michal. Zájmové vzdělávání dospělých. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-551-6.
DBM, AIVD, Factum Invenio. Vzdělávání dospělých v ČR: Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti [online]. Praha, 2009. Dostupné z: http://www.dbm.cz/pfile/1Vysledna%20zprava%20pruzkum%20vzdelavani.pdf
Sborník z konference Hrady, zámky, quo vadis? Správa a rozvoj zpřístupněných památkových objektů jako specifický multidisciplinární soubor činností. Praha: NPÚ, 2009. ISBN 978-80-87104-51-4.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK