Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kolektivní akce Rady bezpečnosti OSN na ochranu lidských práv
Název práce v češtině: Kolektivní akce Rady bezpečnosti OSN na ochranu lidských práv
Název v anglickém jazyce: Collective Actions of the UN Security Council for Protection of Human Rights
Klíčová slova: Rada bezpečnosti OSN, kolektivní akce, lidská práva, ochrana lidských práv, použití síly, odpovědnost za ochranu, Charta OSN
Klíčová slova anglicky: UN Security Council, collective action, human rights, protection of human rights, use of force, responsibility to protect, UN Charter
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.05.2013
Datum zadání: 21.12.2013
Datum a čas obhajoby: 23.09.2015 09:30
Místo konání obhajoby: PF UK, místnost č. 217
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:15.09.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2015
Oponenti: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce Kolektivní akce Rady bezpečnosti OSN na ochranu lidských práv se, jak již název napovídá, zabývá kolektivními akcemi s mandátem Rady bezpečnosti OSN na ochranu lidských práv. Systém ochrany lidských práv je popsán tak, jak byl nastaven po druhé světové válce v rámci nově vzniklé Organizace spojených národů. Kapitola se také zabývá kolektivními akcemi Rady bezpečnosti OSN obecně, ať již s použitím síly či bez použití síly. Práce se dále zabývá rozvojem lidskoprávních teorií po konci studené války. S koncem studené války dochází k posunu ve vnímání státní suverenity a lidské bezpečnosti, kdy dochází ke zvyšování důrazu na ochranu jednotlivce. Popsány jsou zejména koncepty lidské bezpečnosti, suverenity jako odpovědnosti a odpovědnosti za ochranu. Případové studie Jihoafrické republiky, Jižní Rhodesie, Somálska, bývalé Jugoslávie, Dárfúru a Libye jsou v práci rovněž rozebrány.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis Collective Actions of the UN Security Council for the Protection of Human Rights deals with, as the title suggests, collective actions for the protection of human rights with the mandate of the UN Security Council. The system of human rights protection is described, as it was set up within the newly-formed United Nations after World War II and the development of human rights theories after the end of Cold War. Collective actions with and without the use of force are also analyzed. With the end of the bipolar system, there is a shift in the perception of human rights and state sovereignty, more focus is laid on the protection of individuals. Human security, sovereignty as responsibility, and responsibility to protect are the main concepts described in the thesis. Case studies of South Africa, South Rhodesia, Somalia, former Yugoslavia, Darfur, and Libya are analyzed in the thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK