Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Current Patent Strategies in Pharmaceutical Industry and their Impact on EU Competition Law Policies
Název práce v češtině: Současné patentové strategie ve farmaceutickém průmyslu a jejich důsledky pro politiku soutěžního práva EU
Název v anglickém jazyce: Current Patent Strategies in Pharmaceutical Industry and their Impact on EU Competition Law Policies
Klíčová slova: patentové stratégie, farmaceutický průmysl, soutěžní právo, poctivost
Klíčová slova anglicky: patent strategies, pharmaceuticals, competition law, fairness
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.04.2013
Datum zadání: 17.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.05.2015
Datum a čas obhajoby: 30.04.2015 15:00
Místo konání obhajoby: PFUK č.28
Datum odevzdání elektronické podoby:12.03.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:12.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 30.04.2015
Oponenti: doc. JUDr. Vladimír Pítra
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce vychází z kritického hodnocení současných patentových strategií farmaceutických společností v rámci širšího evropského soutěžního a inovačního rámce. Nabízí přehled hlavních oblastí, které ovlivňují evropský farmaceutický průmysl: regulační oblasti léčiv, patentového řízení a patentových sporů a soutěžního práva. Práce vychází z koncepce patentového práva jako součásti širšího rámce soutěžněprávní politiky, ale zároveň vymezuje patentové právo jako zvláštní “hrací pole”, na kterém reguluje především vstup tržních hráčů. Soutěžní právo pak přebírá úlohu časového rozhodce a ověřuje, zda se hráči nedopustili nepoctivého jednání, které prodlužuje jejich setrvání v hracím poli. Práce se zamýšlí nad vzrůstajícím počtem patentových přihlášek a jeho průvodním jevem, čímž je možné zneužití patentování. Výsledky sektorového šetření Evropské komise prezentované v rámci Finální zprávy jsou opětovně zkoumány. I když by měly být prezentované údaje a informace brány s určitou opatrností, odkryly dobrý kvantitativní základ pro posouzení fungování systému, který se zdá být čím dál komplikovanější, entropický a náchylný ke zneužití. Z toho důvodu by měly být základní principy patentového a soutěžního práva prosazovány silněji než jindy. Princip poctivosti a spravedlnosti má v obou oblastech normativní sílu a umožňuje tak Evropské komisi postavit se vůči zneužívajícím patentovým strategiím a zvednout varovný prst neakceptující zneužití patentového řízení v rámci soutěžněprávních pravidel. Práce nabízí lepší odvodnění soutěžněprávní politiky a obhajuje návrat k poctivosti jako základní normy evropského soutěžního práva v interakci s patentovým právem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis reviews current patent strategies of original pharmaceutical companies and their tangled role in the fabric of European pharmaceutical innovation and competition. It addresses several components of the European pharmaceutical industry such as regulatory framework, patent filing and dispute strategies and competition law. It argues that patent law is embedded in a broader competition law framework however plays on a separate field where it governs primarily the entry to its exclusive space by market actors. However it asserts that competition law should serve as a time referee for the patent law playfield and check if the abusive prolongation of exclusive patent position does not occur. The thesis deliberates that in view of ever rising number of patent applications, abuse of the patent system may become symptomatic to the system. The Commission data presented in the Final Report on the pharmaceutical sector inquiry are again inspected. Although data should be used with caution, it revealed a good quantitative base for assessment of a system which seemingly becomes more entropic, complex and susceptible to abuse. Therefore the underlying principles in both patent and competition law should be upheld more strongly than ever. It is the principle of fairness that should have normative force and enable the Commission to address abusive patent filing and litigation strategies and finally point the warning finger not accepting abuses of patent prosecution in competition framework. The thesis offers support for better competition policy justification and defends return to fairness as a baseline norm in the EC’s competition law policies in its interaction with patent law.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK