Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zákon na ochranu republiky z r. 1923 a tiskové zákonodárství
Název práce v češtině: Zákon na ochranu republiky z r. 1923 a tiskové zákonodárství
Název v anglickém jazyce: The protection of the Republic Act from 1923 and the press
legislation
Klíčová slova: Zákon na ochranu republiky, trestní právo, tiskové zákonodárství, tiskové právo., ochrana státnosti, prvorepublikové zákonodárství, 50/1923, Alois Rašín, státní soud, ústavní činitel, první republika, trestní zákoník, zákon o tisku.
Klíčová slova anglicky: Protection of the Republic Act, criminal law, press legislation, press law, protection of the sturdiness, first republic legislation, 50/1923, Alois Rasin, state court, constitutional maker, the first republic, criminal code, The Press law.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.04.2013
Datum zadání: 10.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.01.2014
Datum a čas obhajoby: 25.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 205
Datum odevzdání elektronické podoby:18.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2014
Oponenti: doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V této práci se zabývám zákonem na ochranu republiky z r. 1923. Kdy a za jakých podmínek vznikal, jak probíhalo jeho schvalování. Dále rozebírám zákon jako celek i podrobněji jeho nejdůležitější ustanovení. Poté následuje rozbor novelizací tohoto zákona a další kapitolou je uplatnění a aplikace zákona v soudní praxi. Pomyslná druhá část práce pojednává o tiskovém zákonodárství Československé republiky a oborech tiskového práva a rovněž jeho použití v rozhodovací praxi soudů. Poslední kapitola se konečně zabývá tiskovými delikty, které jsou obsaženy v zákoně na ochranu republiky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my diploma paper I am dealing with Protection of the Republic Act from 1923. When and also under what conditions this act was coming up . The next chapter is about the law as a whole and then in more details I analyse the most important enactments. After that follow analysis of updatings of this act and the next chapter is about the application of the code in the judicial practice. The second part of the thesis deals with the press legislation of the Czechoslovakian Republic and with fields of the press law and application of the press law in the judicial practice as well. The last chapter finally analyzes press offenses contained in the Protection of the Republic Act.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK