Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Oblíbenost jednotlivých sportovních odvětví u dětí na základní škole
Název práce v češtině: Oblíbenost jednotlivých sportovních odvětví u dětí na základní škole
Název v anglickém jazyce: The popularity of particular sport branches amongst children in elementary school
Klíčová slova: volný čas,zaměření,škola,úroveň,šetření,pasivita,aktivita,pohyb,děti,popularita,sport
Klíčová slova anglicky: free time,school,level,movement,activity,passivity,surveyed,focus,children,popularity,sport
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.03.2013
Datum zadání: 18.04.2013
Datum a čas obhajoby: 13.09.2013 09:00
Místo konání obhajoby: M.D.Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Stanovit předmět, problém a cíle práce
2.Vyhledat a podrobit kritice dostupnou literaturu a prameny
3.Vytvořit osnovu kvalifikační práce
4.Pravidelně předkládat a konzultovat vznikající práci
5.Kompletní rukopis předložit vedoucímu práce nejpozději jeden měsíc před termínem odevzdání
Seznam odborné literatury

PETRIČ A KOL.,Tomáš. Sportovní příprava dětí. Aktualizované vydání: Grada, 2012. 176 s. ISBN
978-80-247-4218-2
ZIMMEROVÁ, Renate. Netradiční sportovní činnosti. Překl. Z. Šmarda. Portal, 2001. 256 s. ISBN
80-7178-460-5
DVOŘÁKOVÁ, Hana. Školáci v pohybu. Grada, 2012. 144 s. ISBN 978-80-247-3733-1
REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Grada, 2009. 192 s. ISBN 978-80-247-3006-6
PUNCH, Keith F. Základy kvantitativního šetření. Vyd. 1. : Portál, 2008. 152 s. ISBN
978-80-7367-381-9

Předběžná náplň práce
Práce bude spočívat především na dotazníkovém výzkumu, ve kterém bude mojí snahou zjistit, jaké druhy sportů jsou u dětí na základní škole nejvíce v oblibě. V první části mojí práce se budu zabývat problematikou tohoto tématu a samotným zaměřením se na cílové skupiny.
Druhou část bude tvořit sestavený dotazník, ze kterého vyhodnotím výsledky a srovnám je s ostatními bibliografickými zdroji, které se mi naskytnou k dispozici. V závěru shrnu nejdůležitější body své práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My thesis will most importantly be based on questionnaire research, which I will use
to find out, what kinds of sports are most popular in the elementary school.
In the first part of my thesis I will deal with those issues and I will focus on the
target groups.
The second part will be composed of the form, which I will use to evaluate results and to
compare them with other bibliographical sources, that will be available.
In the conclusion I will summarize the most important topics of my thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK