Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv Ferdinanda de Saussura na francouzský strukturalismus
Název práce v češtině: Vliv Ferdinanda de Saussura na francouzský strukturalismus
Název v anglickém jazyce: Influence of Ferdinand de Saussure on French structuralism
Klíčová slova: strukturalismus, de Saussure, Lévi-Strauss, struktura
Klíčová slova anglicky: structuralism, de Saussure, Lévi-Strauss, structure
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.02.2013
Datum zadání: 28.02.2013
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 00:00
Místo konání obhajoby: knihovna katedry OVF - R 207 e
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bude použito komparativní metody spolu s imanentní inderpretací a kritikou díla Ferdinanda de Saussure a jeho následovníků.
Seznam odborné literatury
DE SAUSSURE, F. Kurs obecné lingvistiky, Praha : Odeon, 1989. ISBN 80-207-0070-6
CHOMSKY, Noam. Syntaktické struktury: Logický základ teorie jazyka ; O pojmu "gramatické pravidlo". 1. vyd. Praha: Academia, 1966.
LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologie a problémy moderního světa. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2012, 92 s. ISBN 978-80-246-2098-5.
PEREGRIN, J. Význam a struktura, Praha : OIKOYMENH, 1999. ISBN 80-86005-93-3 CULLER, Jonathan. Saussure. Bratislava: Archa, 1993, 119 s. ISBN 80-7115-053-3.
ČERNÝ, J. Dějiny Lingvistiky, Olomouc : Votobia, 1996. ISBN 80-85885-96-4
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se bude soustředit zejména na švýcarského lingvistu Ferdinanda de Saussura a jeho vliv na další představitele strukturalismu, kteří z jeho děl dále vycházeli nebo se zabývali podobnými ideami jako právě Saussure.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The present thesis will be concerned with Ferdinand de Saussure's ideas and his impact on other representatives of structuralism.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK