Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Užívání návykových látek v pražských klubech zaměřených na elektronickou taneční hudbu: dotazníkové šetření
Název práce v češtině: Užívání návykových látek v pražských klubech zaměřených
na elektronickou taneční hudbu: dotazníkové šetření
Název v anglickém jazyce: Substance use in Prague clubs focused on electronic dance music:
questionnaire survey
Klíčová slova: Extáze, clubbing, parties, taneční drogy, techno, prevalence
Klíčová slova anglicky: Ecstasy, clubbing, parties, dancing drugs, techno, prevalence
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.01.2013
Datum zadání: 24.01.2013
Datum a čas obhajoby: 25.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: U Nemocnice 4, Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01638)
Oponenti: prof. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Východiska:Problematika rekreačního užívání mezi mladými dospělými v kontextu tanečních akcí je aktuální a velmi rozšířený fenomén. Dosavadní výzkumy v ČR zaměřené na toto téma však opomíjely populaci příznivců klubové taneční scény. Díky unikátní metodice sběru dat přímo v klubech během tanečních akcí je tak možné tuto oblast objektivně zkoumat a přinést nová důležitá data o charakteru účastníků klubových parties, jejich preferencích v oblasti návykových látek a komplikacích, které v důsledku užití látek na akcích zaznamenali.
Cíl: Cílem výzkumu je zmapovat užívání návykových látek během tanečních parties v prostředí pražských klubů zaměřených na taneční elektronickou hudbu.
Výzkumné otázky:
1. Jaké látky a v jaké míře jsou užívány návštěvníky tanečních klubů?
2. Liší se významně užívání návykových látek v prostředí tanečních klubů ve srovnání s užíváním v obecné populaci? Pokud ano, v čem?
3. Jaká je souvislost mezi typem taneční akce, klubem, hudebním žánrem a preferovanými návykovými látkami?
Metoda tvorby dat: Potřebná data budou získávána pomocí dotazníkového šetření. Sběr dat bude probíhat během tanečních akcí v pražských klubech. Otázky v dotazníku zjišťují základní sociodemografické údaje, preferovaný žánr elektronické hudby, zkušenost s užitím vybraných návykových látek (podle prevalenčních ukazatelů) a komplikace způsobené užitím látky/látek během tanečních akcí.
Soubor: Výzkum se zaměřuje na populaci mladých dospělých, konkrétně jedince preferující elektronickou hudbu, pravidelně a cíleně navštěvující kluby zaměřené na taneční elektronickou hudbu. Předpokládaný počet sebraných dotazníků je 150 – 200. Snahou při sběru dat v jednotlivých klubech bude vycházet z totálního výběru účastníků.
Etika:V dotaznících je zaručena anonymita respondentů. V textu práce nebudou zveřejněny konkrétní názvy či adresy klubů, tanečních akcí, DJů, promotérů ani jiných účastníků akcí.
Metody analýzy dat:Data budou zpracovávána pomocí popisných a induktivních statistických metod.
Předpokládané výsledky: Předpokládá se zmapování populace tzv. clubberů. Jejich věk by měl dosahovat v průměru 25 let. Nejčastěji užívanými látkami na tanečních akcích budou pravděpodobně alkohol, konopí a stimulancia, z nich zejména MDMA, pervitin a kokain. Míra užívání vybraných návykových látek mezi účastníky tanečních akcí bude zřejmě významně vyšší v porovnání s obecnou populací.
Seznam odborné literatury
Fišerová, M., & Páleníček, T. (2001). MDMA (3,4 methylendioxymetamfetamin) - "extáze" . Adiktologie, 2, 61-79.
Kubů, P., Škařupová, K., & Csémy, L. (2006). Tanec a drogy 2000 a 2003: výsledky dotazníkové studie s příznivci elektronické taneční hudby v České republice (1st ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.
Saunders, N. (1996). Extáze & techno scéna. (1st ed.). Brno: Jota.
Shulgin, A., & Shulgin, A. (cop. 1998). Pihkal: a chemical love story. (1st ed.). Berkeley: Transform Press.
Páleníček, T., Kubů, P., & Mravčík, V. (2004). Nové syntetické drogy: charakteristika a hlavní rizika. (1st ed.). Praha: Úřad vlády ČR.
Páleníček, T. (2010). Taneční drogy: aktuální informace o drogách na taneční scéně. Zaostřeno na drogy, 4.
Předběžná náplň práce
Teoretická část práce se zabývá problematikou rekreačního užívání drog, včetně prevalence, specifiky techno kultury, clubbingu a tanečních akcí. Jsou zde také stručně popsány a rozděleny látky spadající do skupiny tanečních drog.
Výzkumná část vychází z dotazníkového šetření prováděného v tanečních klubech. Jejím cílem je popsat populaci tzv. clubberů a míru užívání návykových látek na tanečních akcích v pražských klubech.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theoretical part of the study is based on issue of recreational drog use, specifics of techno culture, clubbing and dance parties.
The text includes a short description of substances which come under the group of the dance drugs as well.
Research part contains informations about questionnaire survey executed in dance clubs.
The mail goal of survey is to chart population of clubbers and prevalence of drugs in the dance parties in prague clubs.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK