Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nové německé výpůjčky v češtině
Název práce v češtině: Nové německé výpůjčky v češtině
Název v anglickém jazyce: New German Borrowings in the Czech Language
Klíčová slova: germanismy, neologismy, výpůjčky, přejímky, integrace přejímek, adaptace přejímek, frekvence přejímek, přejímání cizích lexikálních jednotek
Klíčová slova anglicky: germanisms, neologisms, borrowings, acceptance, integration of borrowing, adaptation of borrowing ,borrowing of foreign language lexical units
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.01.2013
Datum zadání: 07.01.2013
Datum a čas obhajoby: 04.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Zdena Opavská
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce Nové německé výpůjčky v češtině je potvrzení důležitosti jazykových kontaktů českého a německého jazyka. Práce prokazuje, že přejímání německých lexikálních jednotek do češtiny je produktivním způsobem obohacování slovní zásoby. Užívání německých výpůjček v různých druzích komunikátů a analýza jejich frekvence dokládají, že mluvčí jazyka začínají na postavení germanismů v češtině pohlížet neutrálně, tedy ne negativně, jako tomu bývalo v minulosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis New German Borrowings in the Czech Language is a confirmation of the importance of language contacts in Czech and German. The work demonstrates that acceptance of German lexical units into Czech language is a productive way of enriching its vocabulary. The use of German borrowings in different kinds of utterances and their frequency analysis show that language speakers are starting to see the position of germanisms in Czech in a neutral way, thus not negatively, as was the case in the past.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK