Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role of Women in the works of Jean Rhys
Název práce v češtině: Role žen v dílech Jean Rhys
Název v anglickém jazyce: Role of Women in the works of Jean Rhys
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.12.2012
Datum zadání: 19.12.2012
Datum a čas obhajoby: 23.01.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Haliloglu, N.: Narrating from the Margins [el. zdroj]: self-representation of female and colonial subjectivities in Jean Rhys´s novels. Amsterdam: Rodopi, 2011.
Moran, P.: Virginia Woolf, Jean Rhys and the aesthetics of trauma [el. zdroj]. New York: Houndmills; Basingstoke and Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007.
Prochorová, A.: Outside the Machine [rukopis]: post-colonial themes in Jean Rhys´writing. Praha, 1997. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav anglistiky a amerikanistiky.
Rhys, J.: Smile please, an unfinished autobiography. London: Andre Deutsch, 1979.
Savory, E.: Jean Rhys [el. zdroj]. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1998.
Simpson, A. B.: Territories of psyche [el. zdroj]: the Fiction of Jean Rhys. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
Woolf, V.: A Room of One´s Own. Hermondsworth: Penguin Books, 1965.
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem diplomové práce bude studium a analýza toho, jak Jean Rhys pohlíží na ženy, způsobů, jakými je vyobrazuje, a jaké role jim přisuzuje skrze ženské postavy svých několika děl. Bude provedena detailnější analýza intertextuality mezi jejím románem Širé Sargasové moře a románem Jane Eyre od Charlotte Brontë proto, aby mohla být představena témata ženského šílenství a vzteku. Práce se také dotkne témat spojených s postkoloniální teorií. Díla, která budou v této práci analyzována, interpretována a probrána jsou Širé Sargasové moře, Kvartet a The Voyage in the Dark.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main objective of the diploma thesis will be a study and an anaylsis of Jean Rhys´s perception of women and especially the ways in which she portrays them and the roles she assigns to them through female characters in some of her works. A closer analysis of the intertextuality between Jean Rhys´s novel Wide Sargasso Sea and Charlotte Brontë´s Jane Eyre will be conducted to introduce themes of female madness and wrath. The thesis will also touch upon themes connected to postcolonial theory. Works which will be discussed in the thesis are Wide Sargasso Sea, Quartet, and Voyage in the Dark.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK