Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou fraktura trimalleolaris
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou fraktura trimalleolaris
Název v anglickém jazyce: Case Study of a Physiotherapy Treatment of a Patient with The Diagnosis of Trimalleolar Fracture
Klíčová slova: hlezenní kloub, zlomenina, rehabilitace, fyzioterapie, kazuistika
Klíčová slova anglicky: ankle joint, fracture, rehabilitation, physical therapy, case study
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petra Reckziegelová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.12.2012
Datum zadání: 12.12.2012
Datum a čas obhajoby: 21.05.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2013
Oponenti: Mgr. Štěpánka Křížková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce je vypracována na zakládě rešeršního zpracování literatury k danému tématu. Obecná část zahrnuje stručný popis anatomické stavby a funkce hlezenního kloubu, kineziologii nohy a biomechaniku chůze. Dále je uveden popis traumatologie oblasti hlezenního kloubu se zaměřením na zlomeniny, diagnostické postupy, léčbu a fyzioterapeutické metody a postupy po zlomeninách hlezenního kloubu. Speciální část je zpracována formou kazuistiky pacientky. Obsahuje anamnestické údaje pacientky, vstupní kineziologický rozbor, na jehož základě byly stanoveny cíle a postup terapie. Práce zahrnuje průběh jednotlivých terapeutických jednotek, výstupní kineziologický rozbor a zhodnocení efektu terapie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is based on current research in regards to the pertinent topic. The theoretical part presents a description of the anatomic structure and function of the ankle joint, the kinesiology of the foot and the biomechanics of walking. Next, it contains description of traumatology of the ankle area with the focus on fractures, diagnostic methods, treatment and physiotherapy approach and methods after ankle fractures. The practical part is conceived a case study. The work includes an anamnesis of a patient and an input kinesiology analysis. On the basis of this analysis is determined the aim and course of action of the physiotherapy approach. Finally, the thesis includes the progress of individual therapeutic units, an output kinesiology analysis and a therapy efficiency evaluation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK