Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Počítání pomnožných jmen v polštině
Název práce v češtině: Počítání pomnožných jmen v polštině
Název v anglickém jazyce: How to count pluralia tantum in Polish
Klíčová slova: pomnožná jména, číslovky, korpus, polština
Klíčová slova anglicky: pluralia tantum, numerals, corpus, Polish language
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Vedoucí / školitel: doc. Mirjam Friedová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2012
Datum zadání: 05.12.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.01.2013
Datum a čas obhajoby: 10.02.2014 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.01.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Kategorie pluralia tantum (pomnožná podstatná jména, PT) v polštině zahrnuje relativně velký počet prvků a je vnitřně heterogenní – podle sémantického klíče lze tyto lexémy rozdělit do několika skupin. Norma spisovné polštiny stanovuje, že PT se mohou pojit pouze se specifickým typem číslovek (tzv. liczebniki zbiorowe, LZ), jejichž omezené užívání a složité paradigma ovšem vedou k tomu, že mluvčí polštiny se jim pomocí různých strategií vyhýbají.
Účelem této práce je prostřednictvím Národního korpusu polského jazyka (NKJP) prozkoumat, jak se různé typy PT počítají. Pomocí softwarového nástroje budou v korpusu vyhledána nejfrekventovanější pomnožná jména v rámci každé sémantické podskupiny. Z nich budou vybrána ta, jež figurují v nominální frázi jako řídící člen číslovky, číselného výrazu nebo jiného výrazu množství.
Získaná data budou následně podrobena kvalitativní analýze. Doplňkově bude provedena také frekvenční analýza; vzhledem k rozsahu korpusu NKJP není pravděpodobné, že získaná data bude možné analyzovat statistickými nástroji.
Vstupní předpoklady před provedením výzkumu jsou následující: výskyt číslovek typu LZ bude nižší, než odpovídá spisovné normě. Konkurovat mu budou jiné vyjadřovací strategie, především opis pomocí slova „para“ (česky „pár“) či pomocí kvantifikátoru. Je možné, že se ve sledovaných nominálních frázích v rozporu s normou vyskytnou také základní číslovky.
Seznam odborné literatury
Andrzejczuk, Anna. Dwoje urodzin to brzmi dziwnie. Norma językowa dotycząca połączeń rzeczowników plurale tantum z liczebnikami a jej realizacja w tekstach. Język polski. 2011, č. 4, s. 273–283.
Comrie, Bernard. Balto-Slavonic. In Gvozdanović, J. (ed.). Indo-European numerals. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 1991.
Fiedler, Adrian. Liczebniki w języku polskim i chorwackim (i serbskim) pod względem kategorii żywotności. 2009. [dostupné z WWW: [http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2009/2776/pdf/opole07.pdf]
Grzegorczykowa, R. (ed.). Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. 3. wydanie poprawione. Warszawa: PWN, 1999.
SALONI, Zygmunt. So-Called Collective Numerals in Polish (in Comparison with Russian). Studies in Polish Linguistics. 2009, č. 5, s. 51–60.
Siuciak, Mirosława. Kształtowanie się kategorii gramatycznej liczebnika w języku polskim. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK