Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Princip individualizace v hodnocení žáků na 1. stupni základních škol
Název práce v češtině: Princip individualizace v hodnocení žáků na 1. stupni základních škol
Název v anglickém jazyce: Principle of individualizion in evaluation process at primary school
Klíčová slova: hodnocení, individualizace, žák, učitel, postoj, strategie
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.12.2012
Datum zadání: 05.12.2012
Datum a čas obhajoby: 21.05.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:11.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude mít teoreticko-praktický charakter. V teoretické části budou vymezeny základní pojmy, zdůvodněn současný požadavek na individualizaci výuky jako klíčového principu humanistické, na dítě orientované pedagogiky. Budou prezentovány strategie, jakými lze přistupovat k naplňování tohoto principu v oblasti hodnocení výuky. Významnou kapitolu teoretické části bude tvořit sumarizace poznatků týkajících se postojů učitelů popř. rodičů k tomuto principu, prezentace výhod a rizik, které snaha o zohledňování individuálních potencialit žáků při hodnocení přináší.
V praktické části budou předloženy výsledky výzkumu mapujícího na základě dotazování postoje učitelů primárních škol k tomuto požadavku, argumenty vedoucí k jeho přijetí/odmítnutí. U skupiny učitelů reprezentující akceptující postoje bude dále kombinací metod přímého pozorování ve výuce a rozhovorů zjišťována shoda mezi postojem a jednáním a dále specifikovány konkrétní postupy, metody a strategie, které tito učitelé používají a jež se mohou stát příklady dobré praxe pro začínající učitele.
Seznam odborné literatury
KOŠŤÁLOVÁ, H; MIKOVÁ, Š. Školní hodnocení žáků a studentů. Praha: Portál, 2012.
KOLÁŘ, Z; ŠIKULOVÁ, R. Hodnocení žáků. Praha: Grada, 2012.
KASÍKOVÁ, H; VALIŠOVÁ, A. Pedagogika pro učitele.Praha: Grada, 2010.
Kol.aut. Slovní hodnocení na 1. stupni ZŠ. Praha: Raabe, 2012.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK