Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948-1950
Název práce v češtině: Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948-1950
Název v anglickém jazyce: The criminal procedure law recodification from 1948 to 1950
Klíčová slova: Trestní právo, trestní řád, právnická dvouletka, legislativa, rekodifikace
Klíčová slova anglicky: Penal Law, Criminal Procedure Code, Two year „legal plan“, Legislation, recodification
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2012
Datum zadání: 07.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.11.2012
Datum a čas obhajoby: 05.10.2016 12:00
Místo konání obhajoby: m.č.117/1.patro PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:21.03.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:21.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.10.2016
Oponenti: doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
  prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je analýza průběhu rekodifikačních prací v době právnické dvouletky na příkladu přípravy trestního řádu. Výsledkem této analýzy jsou závěry, které mohou být užitečné i při současných snahách o rekodifikaci trestního řádu – z hlediska organizačního i věcného. Práce se v první části zabývá stavem trestního práva procesního platného v Československu před zahájením právnické dvouletky a rektifikačními pokusy z let 1918–1947. V další části je popsáno období právnické dvouletky, její vyhlášení, průběh, organizace práce i výsledky. Na část o legislativních pravidlech navazuje část věnovaná vlastní přípravě trestního řádu. Zde je analyzována činnost ministerstva spravedlnosti, jeho kodifikačního odboru, kodifikační komise i jejích subkomisí. Tyto subkomise v roce 1949 připravily základní elaboráty, z nichž byla na počátku roku 1950 sestavena osnova trestního řádu. Práce se dále podrobně věnuje analýze legislativního procesu a vlivu stranických orgánů na konečné znění návrhu trestního řádu. V další části je rozebrán obsah trestního řádu z roku 1950 a některé jeho důsledky v praxi. Závěr práce je věnován novele trestního řádu z roku 1952 a přijetí nového trestního řádu v roce 1956.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this dissertation work is to analyze the progress of recodification works during the so-called two-year legal plan, this being illustrated on preparations of the Criminal Procedure Code. The conclusions can be applied to contemporary efforts of recodification of the Criminal Procedure Code – especially from the organisational and material point of view. The first part of the paper deals with the state of criminal procedure law in Czechoslovakia before the commencement of the two-year legal plan and with the recodification attempts between 1918 and 1947. The next chapter describes the two-year legal plan, its announcement, development, organisation of work and results. It is followed by a chapter devoted to the preparation of the Criminal Procedure Code itself. This part analysis the activities of the Ministry of Justice in this respect, the codification department of the Ministry of Justice, its codification committee and subcommittees. In 1949 the subcommittees drafted a fundamental bill that served as a basis for the preparation of the outline of the Criminal Procedure Code elaborated at the beginning of 1950. This dissertation also provides a detailed analysis of the legislative process and an overview of influences of the organs of the communist party on the final version of the draft of the Criminal Procedure Code. The paper further analyses the content of the Criminal Procedure Code and some of its practical consequences. The final chapter is dedicated to an amendment to the Criminal Procedure Code from 1952 and to an adoption of the new Criminal Procedure Code in 1956.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK