Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání fotofyzikálních vlastností různých typů azaftalocyaninů
Název práce v češtině: Porovnání fotofyzikálních vlastností různých typů azaftalocyaninů
Název v anglickém jazyce: Comparison of Photophysical Properties of Different Types of Azaphthalocyanines
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2012
Datum zadání: 05.11.2012
Datum a čas obhajoby: 03.06.2014 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2014
Oponenti: Ing. Vladimír Kubíček, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
chemické databáze SciFinder (Chemical Abstracts) a Reaxys (Beilstein)
odborné články chemického a fyzikálně-chemického zaměření
Lakowicz, J.R.: Principles of fluorescence spectroscopy, Springer
Předběžná náplň práce
Práce bude zaměřena především na měření fotofyzikálních (kvantový výtěžek fluorescence), fotochemických (kvantový výtěžek singletového kyslíku) a dalších vlastností (rozpustnost, agregace, fotostabilita) série azaftalocyaninů s cílem odhalit vliv typu makrocyklického jádra na studované vlastnosti. V rámci této dimplomové práce bude vypracována i krátká rešerše týkající se studované problemtaiky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK