Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etické aspekty přístupu migrantů ke zdravotní péči v České republice
Název práce v češtině: Etické aspekty přístupu migrantů ke zdravotní péči v České republice
Název v anglickém jazyce: Ethical Aspects of Migrants´ access to Health Care in the Czech Republic
Klíčová slova: Imigrace, integrace, lidská práva, křesťanská sociální etika, migrace, spravedlnost ve zdraví, zdravotní péče, zdravotní pojištění.
Klíčová slova anglicky: Christian social ethics, equity in health, healthcare, health insurance, human rights, immigration, integration, migration.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Vedoucí / školitel: PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.09.2012
Datum zadání: 14.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.01.2013
Datum a čas obhajoby: 18.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2014
Oponenti: ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Charakteristika tématu:
Problematika přístupu cizinců ke zdravotní péči je hluboce spojena se základní funkcí státu, tedy zajištění lidských práv. Pokud však právní a administrativní systém v této oblasti není plně propracován, může docházet k eticky sporným či neakceptovatelný situacím. Tato práce se bude zabývat diskutovanou problematikou z hlediska etiky a zaměří se na hlavní etické problémy související s přístupem cizinců ke zdravotní péči v ČR a nabídne jejich možná řešení.

Cíl a zdůvodnění práce:
Cílem práce bude popsat a vysvětlit základní právní rámec zajištění dostupnosti zdravotní péči u cizinců v České republice. Etické aspekty této problematiky budou analyzovány v kontextu české i mezinárodní legislativy. Práce mát za cíl upozornit na situace, které v rámci současného nastavení pravidel pro participaci cizinců v českém zdravotnickém systému, mohou být eticky sporné či dokonce neakceptovatelné. Součástí této práce bude jejich analýza a návrh možných řešení.

Předpokládané metody zpracování: případová studie

Externí konsultantka: PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D.
Seznam odborné literatury
Hlavní prameny a literatura:

Tištěná literatura:
Niessen, T.,et al..: Migrant Integration Policy Index. British Council and Migration Policy Group... Brussels 2007
Hnilicová, H., Dobiášová, K. (2012). Migrants’ Access to Healthcare in the Czech Republic. Ethical challenges. In Westra, L. (Editor), Soskolne, Colin L. (Editor), Spady Donald W. (Editor) : Human Health and Ecological Integrity: Ethics, Law and Human Rights . Routlege, Taylor and Francis Group, pp. 132_141, 2012 New York.
Ingleby D, Chimienti M, Hatziprokopiou P, Ormond M, Freitas C de. (2005). The role of health in integration. In M.L. Fonseca and J. Malheiros (eds.), Social integration and mobility: education, housing and health. IMISCOE Cluster B5 State of the art report, Estudos para o Planeamento Regional e Urbano nº 67, pp. 88-119. Lisbon: Centro de Estudos Geográficos.
Janečková, H., Hnilicová, H.(2009). Úvod do veřejného zdravotnictví, Portál, Praha.
Kristiansen M, Mygind A & Krasnik A. (2007) Health effects of migration. Danish Medical Bulletin Vol. 54 Pages 46-7.

Internetové stránky a dokumenty:
www.mighealth.net
International Organization for Migration (2009). Ingleby D. European Research on Migrant Health. Background paper http://mighealth.net/eu/images/5/5c/IOM.pdf, 11.9.2011.
Hnilicová, H., Dobiášová, K.:Zpráva o stavu zdraví a zdravotní péči pro migranty v ČR, http://mighealth.net/cz/images/d/dc/Zpr%C3%A1va_o_stavu_zdrav%C3%AD_migrant%C5%AF_v_%C4%8CR_na_web.pdf. 11.9.2011.
Předběžná náplň práce
Předběžná osnova práce:

1.Úvod

2.Základní kontext problematiky přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR
Charakteristika populace migrantů v ČR
Systém zdravotnictví ČR
Zdravotní stav migrantů v ČR

3.Přístup migrantů ke zdravotní péči v ČR
Přístup cizinců k veřejnému zdravotnímu pojištění v ČR, principy a podmínky
Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR
Právní opatření a mezinárodní konvence, kterými je ČR vázána v souvislosti s přístupem cizinců ke zdravotnímu systému ČR
Kvalita zdravotní péče poskytovaná migrantům v ČR

4.Přístup migrantů ke zdravotní péči z hlediska etiky
Vymezení problematiky v kontextu aplikované etiky
Analýza vybraných etických problémů přístupu cizinců ke zdravotní péči v ČR
Možnosti řešení těchto problémů

5.Současná situace a předpokládaný vývoj relevantní legislativy v ČR

6.Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis „Ethical aspects of migrants’ access to healthcare in the Czech Republic” focuses on healthcare accessibility for migrants in the Czech Republic and looks at the issue from an ethical perspective.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK