Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dramatická tvorba pražských německých autorů v letech 1910-1938
Název práce v češtině: Dramatická tvorba pražských německých autorů v letech 1910-1938
Název v anglickém jazyce: Dramatic production of Prague german authors in years 1910-1938
Klíčová slova: Pražská německá literatura, expresionismus, drama, divadlo.
Klíčová slova anglicky: Prague German literature, expressionism, drama, theatre.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.09.2012
Datum zadání: 04.09.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.07.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se věnuje dramatické tvorbě pražských německy píšících autorů v letech 1910-1938. Autorka této práce se snaží zkoumat a zdůraznit témata, jež se v tvorbě těchto autorů vyskytovala nejčastěji. Největší prostor je věnován expresionistické a expresionismem ovlivněné dramatice. Dalším cílem diplomové práce je začlenit tvorbu těchto dramatiků do širšího společensko-kulturního kontextu, s přihlédnutím ke specifické atmosféře Prahy jako multikulturního a multietnického města, kterou významně ovlivnil vzájemný vztah tří nejpočetnějších národnostních skupin.
Seznam odborné literatury
Prameny
Divadelní hry
BAUM, O. Das Wunder: Drama in drei Aufzügen. Berlin, München: Drei Masken Verlag, 1920.
BROD, M. Abschied von der Jugend: ein romantisches Lustspiel in drei Akten. Berlin: Axel Juncker, 1912.
BROD, M. Die Höhe des Gefühls: Ein Akt. Berlin: Kurt Wolff Verlag, rok vyd. neuveden.
BROD, M. Die Retterin: Schauspiel in vier Akten. Leipzig: Kurt Wolff, 1914.
BROD, M. Klarissas halbes Herz: Lustspiel in drei Akten. München: Kurt Wolff, 1923.
BROD, M. Lord Byron kommt aus der Mode: Schauspiel in drei Akten. Berlin, Wien, Leipzig: Paul Zsolnay Verlag, 1929.
KAFKA, F. Der Gruftwächter. In: OTTEN, K. Schrei und Bekenntnis. Darmstadt: Hermann Luchterhand Verlag, 1959.
KORNFELD, P. Die Himmel und Hölle. In: OTTEN, K. Schrei und Bekenntnis. Darmstadt: Hermann Luchterhand Verlag, 1959.
KORNFELD, P. Žid Süss: Tragédie o třech dějstvích a epilogu. Překlad V. Tomeš. Praha: Dilia, 1994.
KORNFELD, P. Himmel und Hölle: Eine Tragödie in fünf Akten und einem Epilog. Berlin: Fischer Verlag, 1919.
LEPPIN, P. Der Enkel des Golem: ein Nachtstück aus dem alten Prag in sechs Bildern. Rukopis Divadelního ústavu, rok neuveden.
LEPPIN, P. Modrý cirkus: hra o třech jednáních. Překlad J. Klepetář. Rukopis Divadelního ústavu, rok neuveden.
WEISS, E. Olympia: Tragikomödie. Berlin: Verlag die Schmiede, 1923.
WEISS, E. Tanja: Drama in drei Akten. Berlin: S. Fischer, 1920.
WERFEL, F. Der Besuch aus dem Elysium: Romantisches Drama in einem Aufzug. In: WERFEL, F., KLARMANN, A. Die Dramen. Frankfurt am Main: Fischer, 1959.
WERFEL, F. Die Versuchung: Ein Gespräch des Dichters mit dem Erzengel und Luzifer. In: OTTEN, K. Schrei und Bekenntnis. Darmstadt: Hermann Luchterhand Verlag, 1959.
WERFEL, F. Schweiger: Ein Trauerspiel. In: WERFEL, F., KLARMANN, A. Die Dramen. Frankfurt am Main: Fischer, 1959.
WERFEL, F. Bockgesang. In: WERFEL, F., KLARMANN, A. Die Dramen. Frankfurt am Main: Fischer, 1959.
WINDER, L. Doktor Quillotin. Překlad E. Rutteová. Praha: Centrum, rok neuveden.

Sekundární literatura
BINDER, H. Gustav Meyrink – Ein Leben im Bann der Magie. Prag: Vitalis, 2009.
BINDER, H. Prager Profile: Vergessene Autoren im Schatten Kafkas. Berlin: Mann, 1991.
BROD, M. Pražský kruh. Praha: Akropolis, 1993.
BROD, M. Život plný bojů. Praha: Mladá Fronta, 1966.
DEMETZ, H. Die Geschichte des Prager deutschen Theaters in Prag VII-X. Praha: Divadelní ústav, 1974/1975.
FIALOVÁ-FÜRSTOVÁ, I. Expresionismus: několik kapitol o německém, rakouském a pražském německém literárním expresionismu. Olomouc: Votobia, 2000.
GOLDSTÜCKER, E. Die Prager deutsche Literatur als historisches Phänomen. In: Weltfreunde: Konferenz über die Prager deutsche Literatur. Praha: Academia, 1967.
GOTTZMANN, C. L. Unerkannt und (un)bekannt: Deutsche Literatur in Mittel- und Osteuropa. Tübingen: Francke Verlag, 1991.
HAAS, F. Der Dichter von der traurigen Gestalt: zu Leben und Werk von Ernst Weiß. Frankfurt am Main: Lang, 1986.
HAUMANN, W. Paul Kornfeld: Leben - Werk - Wirkung. Würzburg: Königshausen und Neumann, 1995.
JEŽKOVÁ, P. Obležen národem dramatiků: Jan Lier kritik a dramaturg Národního divadla. 2012. Disertační práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra divadelní vědy. Vedoucí práce prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
LUDVOVÁ, J. Až k hořkému konci: Pražské německé divadlo 1845-1945. Praha: Institut umění - Divadelní ústav. Akademia, 2012.
MEISTER, H. Franz Werfels dramen und ihre Inszenierungen auf der deutschsprachigen Bühnen. Köln: Universität zu Köln, 1964.
NUY, S. Paul Kornfeld: Jud Süss: Studie zu einer dramatischen Bearbeitung des ´Jud Süß´-Stoffes. Anif/Salzburg: Verlag Ursula Müller-Speiser, 1995.
OTTEN, K. Schrei und Bekenntnis: Expressionistisches Theater. Darmstadt: Hermann Luchterhand Verlag, 1959.
PAZI, M., ZIMMERMANN, H. D. Berlin und der Prager Kreis. Würzburg: Könighausen Neumann, 1991.
PAZI, M. Fünf Autoren des Prager Kreises. Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang, 1978.
PICK, O. O německé divadlo v Praze. Babylon. 2010, XIX, 15-16.
RÜHLE, G. Zeit und Theater: Vom Kaiserreich zur Republik. 1913-1925. Berlin: Propyläen Verlag, 1972.
SERKE, J. Böhmische Dörfer: Putování opuštěnou literární krajinou. Praha: Triáda, 2001.
SOKEL, W. H. Der literarische Expressionismus: Der Expressionismus in der Deutschen Literatur des zwanzichsten Jahrhunderts. München: Langen Müller, 1960.
SZONDI, Peter. Teória modernej drámy. Bratislava: Tatran, 1969.
VLČKOVÁ, O. Židovské divadlo v Praze v letech 1909 – 1938. Praha, 2005. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra divadelní vědy. Vedoucí práce PhDr. Jaromír Kazda.
WIMMER, P. Franz Werfels dramatische Sendung. Vídeň: Bergland Verlag, 1973.

Internetové zdroje
Dům Mozarteum. Atlas Česka [online]. [cit. 2013-04-23]. Dostupné z: http://www.atlasceska.cz/praha/dum-mozarteum/
KOMÁREK, S. Děloha a valčík. Vesmír [online]. 2010, č. 6 [cit. 2013-04-21]. Dostupné z: http://www.vesmir.cz/clanek/deloha-a-valcik
Otto Weininger [online], poslední aktualizace 5. dubna 2013 21:33 [cit. 21. 4. 2013], Wikipedie. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Otto_Weininger >
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK