Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neoprávněné nakládání s osobními údaji
Název práce v češtině: Neoprávněné nakládání s osobními údaji
Název v anglickém jazyce: Unauthorized Disposal of Personal data
Klíčová slova: Neoprávněné zpracování, osobní údaje, „ultima ratio“.
Klíčová slova anglicky: Unauthorized handling, personal data, “ultima ratio”.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.08.2012
Datum zadání: 27.08.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.08.2012
Datum a čas obhajoby: 13.03.2015 09:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 309
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:04.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 13.03.2015
Oponenti: JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předkládaná rigorózní práce pojednává o neoprávněném nakládání s osobními údaji v českém trestním právu. Předmětem zkoumání je zejména výklad pojmů osobní údaj, zpracování osobních údajů, trestný čin, zásada subsidiarity trestní represe a dále také zkoumání dvou kolidujících práv, a to práva na ochranu informací (osobních údajů) a práva na informace. Komplikovanost a právní nejistota je způsobována především soudní praxí, která je při výkladu jednotlivých pojmů nejednotná, byť odborná literatura a veřejnost má na výklad tzv. „hraničních případů“ názor jednotný. Novelizace zákonů, či už trestního zákoníku a souvisejících právních předpisů, ne vždy problematické oblasti řeší „ideálně“, a proto ke sjednocování postupů, výkladů, přispívají také stanoviska vydávaná jak orgány činnými v trestním řízení, tak správními úřady. Rigorózní práce se zaměřuje také na aplikaci principu „ultima ratio“, na který, při rozhodování, zda byl spáchán trestný čin nebo jen přestupek, by měl být brán zřetel. Nebyla-li skutková podstata trestného činu a ani přestupku naplněna, nabízí právní řád řadu prostředků, kterými lze závadný stav, spočívající v neoprávněném zpracování, napravit a dosáhnout přiměřeného zadostiučinění.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The submitted rigorous thesis deals with the unauthorized use of personal data in the Czech criminal law. The thesis particularly focuses on the interpretation of the concept of personal data, the processing of personal data, the criminal offense, the principle of subsidiarity criminal repression and further on the research of two conflicting rights too - the right to protection of information (personal data) and the right to information. The complexity and legal uncertainty is primarily caused by judicial practice, which is in the interpretation of individual terms inconsistent, although professional literature and the public point of view on the interpretation of so-called "borderline cases" is unified. Amendment to the Acts, the Criminal Code and related laws, do not always solve problem areas ideally" and therefore opinions issued by “bodies active in criminal proceedings” and administrative authorities contribute to the unification of procedures and interpretations. The rigorous thesis also focuses on the application of the "ultima ratio" which should be taken into account in decision making if a crime or an offense was committed. Unless the facts of the crime and the offense not met the rule of law offers a number of means, which the defective condition, that involves unauthorized processing correct and achieve reasonable satisfaction.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK