Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoje studentů středních škol k homosexualitě
Název práce v češtině: Postoje studentů středních škol k homosexualitě
Název v anglickém jazyce: Attitudes of Secondary School Students to Homosexuality
Klíčová slova: homosexualita, postoje, předsudky, stereotypy, gender, rodina, vzdělání rodičů, víra
Klíčová slova anglicky: homosexuality, attitudes, prejudices, stereotypes, gender, family, parental education, faith
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.06.2012
Datum zadání: 27.06.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Čáp, J.: Psychologie výchovy a vyučování. Karolinum, 1993
Herek, G.: Stigma and sexual orientation: understanding prejudice against lesbians, gay men, and bisexuals. Sage Publications, 1998.
Janošová, P.: Homosexualita v názorech současné společnosti. Karolinum, 2000
Nakonečný M.: Sociální psychologie. Academia, 1999
Sobotková, I. Psychologie rodiny. Portál, 2001
Stehlíková, D., Procházka, I., & Hromada, J.:Homosexualita, společnost a AIDS v ČR. Orbis, 1995.
Výrost J., Slaměník I.: Sociální psychologie. Grada Publishing a.s., 2008
Weiss, P., Zvěřina, J.: Sexuální chování v ČR. Portál, 2001
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce zjišťuje postoje středoškolských studentů k homosexualitě z hlediska toho, jak tyto postoje ovlivňuje pohlaví, víra a rodinné prostředí. Dále zjišťuje, zda je ženská homosexualita tolerována více než homosexualita mužská. Kvantitativní výzkum bude proveden u studentů gymnázia a učiliště v Čáslavi.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK