Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikační strategie tištěných reklam zaměřených na rodiče
Název práce v češtině: Komunikační strategie tištěných reklam zaměřených na rodiče
Název v anglickém jazyce: Communication strategies in printed advertisements aimed at parents
Klíčová slova: Komunikační strategie, reklama, rodiče
Klíčová slova anglicky: Communication strategy, advertisements, parents
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.06.2012
Datum zadání: 21.06.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.10.2012
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je analyzovat komunikační strategie využívané v reklamách, které jsou v současných českých tištěných médiích zaměřeny na rodiče.
Postup práce:
1. Prostudovat dostupnou odbornou literaturu k tématu (komunikační strategie; subjekty v promluvě; reklama a publicistický styl; stereotyp, prototyp, stylizace, manipulace, gender atp.).
2. Vhodně (s ohledem na téma práce) vymezit pojem komunikační strategie.
3. Sestavit korpus analyzovaných textů, zaměřit se reklamy v tištěných médiích (časopisy, vybrané části denního tisku atp.), které jsou směřovány na rodiče (matky/otce), a to zejména malých dětí; materiál vhodně uspořádat.
4. Ze shromážděného materiálu excerpovat jazykové prostředky, které se jeví jako součást komunikační strategie, tyto prostředky popsat a uspořádat, popř. usouvztažnit s prostředky dalšími (např. neverbálními).
5. Popsat komunikační strategie (a jejich případné varianty), které se v analyzovaných textech objevují; diskutovat případné rozdíly mezi různými typy reklam.
Seznam odborné literatury
Čmejrková, S.: Reklama v češtině, čeština v reklamě. Praha 2000.
Hausenblas, K.: Od tvaru k smyslu textu (Stylistické reflexe a interpretace). Praha 1996. (relevantní části)
Klein, O.: Argumentace v komunikaci. Praha 2007.
Komárková, O.: Genderové stereotypy v reklamních textech. Praha 2006.
Kořenský, J. a kol.: Komplexní analýza komunikačního procesu a textu. České Budějovice 1987.
Macurová, A.: Ztvárnění komunikačních faktorů v jazykových projevech. Praha 1983.
Saicová Římalová, L.: Komunikační strategie v dopisech Boženy Němcové. Praha 2005. (relevantní teoretické části)
Srpová, H. a kol. (eds.): Od informace k reklamě. Ostrava 2007.
Vaňková, I. a kol.: Co na srdci, to na jazyku. Praha 2005. (relevantní části)

Časopisecké a sborníkové články k tématu, relevantní hesla v jazykovědných encyklopediích a slovnících, stylistiky češtiny, relevantní internetové zdroje, bakalářské a diplomové práce s příbuznými tématy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK