Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Film jako odraz společenské situace (v perspektivě sociologické analýzy)
Název práce v češtině: Film jako odraz společenské situace (v perspektivě sociologické analýzy)
Název v anglickém jazyce: The Film as a Reflection of the Social Situation (In the Perspective of Sociological Analysis)
Klíčová slova: média, film, sociologická analýza, vizuální sociologie, kolektivní paměť
Klíčová slova anglicky: media, film, sociological analysis, visual sociology, the collective memory
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.06.2012
Datum zadání: 20.06.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.08.2013
Datum a čas obhajoby: 18.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Sládek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude zabývat problematikou filmu v optice sociologie. Bude obsahovat teoretickou část, která poskytne základní východiska sociologického přístupu k filmu jako odrazu společenské situace, a zároveň nabídne pohled na film v kontextu dalších vědních disciplín. Druhá část diplomové práce bude praktická. Cílem bude zjistit, jakým způsobem je v českých filmech zachycena dobová realita a jak lze toto zpracování interpretovat dnes. Ke sběru dat a následné analýze bude využito relevantních sociologických metod.
The diploma work will deal with the issue of film in the perspective of sociology. It will include a theoretical part, which will provide the starting points of sociological approach to the film as a reflection of social situations, and also offers a view on the film in the context of other disciplines. The second part of this work will be practical. The aim will be to search how the contemporary Czech films captured reality and how this process can be interpreted today. The data collection and subsequent analysis will be used by relevant sociological methods.
Seznam odborné literatury
BANKS, Marcus. Visual methods in social research. London: Sage, 2003, xi, 201 s. ISBN 0-7619-6364-2.
BENEŠOVÁ, Marie, Ivo PONDĚLÍČEK, Zdeněk ŠTÁBLA a Ivan SVITÁK. Filmový hrdina v mladé vlně československého filmu: Příspěvek pro VI. Světový sociologický kongres v Evianu. Praha: Filmový ústav, 1966.
HALBWACHS, M.: Kolektivni paměť. Praha: Sociologicke nakladatelstvi (SLON), 2010.
MONACO, James. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií : umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. 1. [přeprac.] vyd. Praha: Albatros, 2004, 735 s. ISBN 80-00-01410-6.
PETRÁŇ, Tomáš. Ecce homo: Esej o vizuální antropologii. 1.Vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. ISBN 978-80-7395341-6.
STANCZAK, Gregory C. Visual research methods: image, society, and representation. Thousand Oaks: Sage, 2007, 366 s. ISBN 978-1-4129-3954-6.
THOMPSON, Kristin a David BORDWELL. Dějiny filmu: Přehled světové kinematografie. Praha: Akademie múzických umění v Praze / Nakladatelství Lidové noviny, 2007. ISBN 978-80-7331-091-2.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK