Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Důchodový systém v ČR – vývoj po roce 1989 a jeho reforma
Název práce v češtině: Důchodový systém v ČR – vývoj po roce 1989 a jeho reforma
Název v anglickém jazyce: The Czech Republic pension system - developments after 1989 and its reform
Klíčová slova: Důchodový systém, důchodová reforma, sociální pojištění, stárnutí populace, sociální spravedlnost, celospolečenský konsensus.
Klíčová slova anglicky: Pension system, pension reform, social insurance, ageing population, social justice, societal consensus.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.06.2012
Datum zadání: 07.06.2012
Datum a čas obhajoby: 21.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2013
Oponenti: PhDr. Ivan Duškov
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu reformy českého důchodového systému s tím, že pro uvědomění si příslušných konsekvencí je analyzována v kontextu celého vývoje českého důchodového systému po roce 1989. Vedle hodnotového aspektu je pozornost věnována demografickému, legislativnímu, politickému, ekonomickému, sociálnímu, institucionálnímu a mezinárodnímu aspektu organizace a financování resp. finanční udržitelnosti důchodového systému. Rovněž je kladen důraz na komparaci důchodové reformy, která je realizována koaliční vládou premiéra Petra Nečase, s koncepcí důchodové reformy opoziční ČSSD prizmatem kritérií rozpočtové odpovědnosti, kvality života důchodců, solidarity, sociální spravedlnosti, ekvivalence a odolnosti důchodové reformy v čase. Teoretickými východisky jsou teorie path dependency, teorie institucionalismu, teorie Welfare State, teorie korporativismu a kriteriální ukotvení reformy. V diplomové práci je uplatněna metoda analýzy sekundárních dat a metoda komparativní analýzy. Pro získání sekundárních dat jsou využity metody vyhledávání dokumentů a datových záznamů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The present thesis focuses on the analysis of the Czech pension system reform. In order to understand the respective consequences, the analysis is put into the context of the development of the Czech pension system after 1989. In addition to the value aspect, attention is paid to the demographic, legislative, political, economic, social, institutional and international aspects of the pension system, its arrangement, financing and financial sustainability. The comparison of the pension reform implemented by the coalition government of Prime Minister Petr Nečas with the concept of pension reform of the opposition Czech Social Democratic Party by the criteria of budgetary responsibility, quality of life of pensioners, solidarity, social justice, equivalence and resilience of pension reform in time is also emphasised. Theoretical bases include the theory of path dependency, the theory of institutionalism, the welfare state theory, the theory of corporatism and the criterion anchoring of the reform. The present thesis applies the method of analysis of secondary data and the method of comparative analysis. To obtain secondary data, methods of document and data record searching are utilised.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK