Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Construction of a quantum finance model of option premia
Název práce v češtině: Konstrukce kvantově finančního modelu ceny opcí
Název v anglickém jazyce: Construction of a quantum finance model of option premia
Klíčová slova: dynamika finančních trhů, akciové opce, forwardové úrokové sazby, kvantová teorie, kvantová teorie pole, Hamiltonovský přístup, Lagrangeovský přístup
Klíčová slova anglicky: financial markets dynamics, stock options, forward interest rates, quantum theory, quantum field theory, Hamiltonian approach, Lagrangian approach
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.06.2012
Datum zadání: 03.06.2012
Datum a čas obhajoby: 21.01.2014 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2014
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2014
Oponenti: Mgr. Krenar Avdulaj, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BAAQUIE, B. (2004): "Quantum Finance," New York, Cambridge University Press
WEINBERG, S. (1995): "The Quantum Theory of Fields," New York, Cambridge University Press
Předběžná náplň práce
V posledních dvaceti letech došlo k převratnému vývoji finančních trhů jak z hlediska objemů obchodů, tak i sofistikovanosti používaných nástrojů. Tato stále narůstající složitost tržní struktury s sebou nese potřebu pokročilých modelů ze strany účastníků trhu. Doposud převládájícím paradigmatem těchto modelů byla stochastická analýza, jakožto odvětví aplikované matematiky. V posledních několika letech ovšem se objevily snahy o využití čistě fyzikálních konceptů a metodologie, vytvářejíce tak nový obor ekonofyziky. Do jaké míry je tento nový přístup efektivní zůstává přesto otevřenou otázkou.
Ve své bakalářské práci se zaměřím na jeden podobor ekonofyziky, tzv. kvantové finance. Nejdříve nabídnu přehled jak stochastické analýzy, tak kvantových financí. Poté s pomocí aparátu kvantové teorie a kvantové teorie pole zkonstruuji model akciových opcí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Last twenty years have seen a tremendous growth of the financial markets both in trading volumes and in sophistication of instruments. This ever-increasing complexity of the market structure necessitates use of mathematically advanced models from the side of market participants. So far, the prevalent paradigm for these models has been the stochastic analysis as a branch of applied mathematics. In the last few years however, there has been an influx of purely physical concepts and methodology, constituting nascent field of econophysics. To what extent this new approach is useful remains, however, an open question.
In my bachelor thesis I will focus on one subfield of econophysics, namely quantum finance. First, I will give an overview of both stochastic analysis and the new quantum finance paradigm. Then using the framework of quantum theory and quantum field theory I will construct a model of stock options.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK