Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Efficiency Analysis of Grammar Schools in the Czech Republic
Název práce v češtině: Analýza efektivity gymnázií v České republice
Název v anglickém jazyce: Efficiency Analysis of Grammar Schools in the Czech Republic
Klíčová slova: Efektivita, gymnázia, DEA, SFA
Klíčová slova anglicky: Efficiency, grammar schools, DEA, SFA
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.06.2012
Datum zadání: 01.06.2012
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Oponenti: PhDr. Marek Rusnák, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Coelli, T.J., Prasada Rao, D.S., O'Donnell, C.J., Battese, G.E., 2005, An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, 2nd Edition (Springer, USA).

Cooper, W.W., Seiford, L.M., and Tone, K., 2007, Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text With Models, Applications, References and DEA-Solver Software, 2nd Edition (Springer, USA).

Cooper, W.W., Li, S., Seiford, L.M., Tone, K., 2001, Sensitivity and stability analysis in DEA: Some recent developments. Journal of Productivity Analysis, 15(3), 217-246.

Hanushek E., 1987, The economics of schooling: Production and efficiency in public schools. Journal of Economic Literature, 24(3), 1141-1177.

Kirjavainen, T., Loikkanen H.A., 1998, Efficiency differences of finnish senior secondary schools: an application of DEA and tobit analysis. Economics of Education Rewiev, 17(4), 337-394.

Kumbhakar, S.C., Lovell, C.K., 2000, Stochastic Frontier Analysis (Cambridge University Press, New York).

Ruggiero, J., Vitaliano, D.F., 1999, Assessing the efficiency of public schools using data envelopment analysis and frontier regression. Contemporary Economic Policy, 17(3), 321-331.
Předběžná náplň práce
Každá střední škola má k dispozici určité množství zdrojů (například kvalita a kvantita pedagogického sboru), které využívá při výuce svých studentů. Avšak efektivita využití těchto zdrojů, tj. výsledky dosažené studenty s přihlédnutím k množství použitých zdrojů, se velice pravděpodobně liší napříč vzdělávacími institucemi. Tato práce se proto zabývá zhodnocením relativní efektivity českých gymnázií a pokusí se odpovědět na otázku, co mohou být případné příčiny neefektivity.

První část práce poskytne přehled základních metod měření relativní efektivity porovnatelných subjektů, které jsou běžně používané při hodnocení efektivity vzdělávacích institucí (DEA, SFA a jiné), společně s jejich výhodami a úskalími. Empirická část se bude zabývat aplikací vybraných metod na nejnovější data poskytnutá MŠMT za účelem zjištění relativní efektivity gymnázií v České republice a posoudí, do jaké míry se výsledky různých metod liší. Následně bude neefektivnost subjektů kvantifikována a analyzována. Závěrem se budu snažit identifikovat společné rysy podobně neefektivních subjektů jako například velikost instituce měřená počtem žáků, státní či soukromý charakter, zeměpisné umístění s ním spojené socioekonomické zázemí studentů atp. jakožto možné příčiny neefektivity.

Osnova
1) Úvod
2) Přehled metod používaných k měření efektivnosti
3) Aplikace vybraných metod na data česká středoškolská data
4) Zhodnocení a porovnání výsledků
5) Možné příčiny neefektivity
6) Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Each secondary school operates with a certain amount of resources, such as quality and quantity of teaching staff, that are exploited in the educational process. However, the efficiency of utilized resources, meaning the results achieved by its students when amount of inputs is taken into consideration, differs across educational institutions. The thesis focuses on evaluation of relative efficiency of Czech grammar schools and aims to seek sources of inefficiency.

The first part of the thesis introduces basic methods for assessment of relative efficiency of comparable decision making units (data envelopment analysis, stochastic frontier analysis etc.), ordinarily used for evaluation efficiency of educational institutions, and mentions their advantages and shortcomings. The empirical part deals with application of selected methods to the most recent data provided by the Ministry of Education, Youth and Sports to evaluate relative efficiency of grammar schools in the Czech Republic. Furthermore, it discusses the comparability of the results acquired from different methods. Then the inefficiency is quantified and analyzed. The last part aims to identify common characteristics of units at similar level of inefficiency e.g. size of institution, state or private founder, geographical location etc. to capture possible sources of inefficiency.

Outline
1) Introduction
2) Description of Efficiency Analysis Methods
3) Application of Selected Methods to Czech Grammar School Data
4) Evaluation and Comparison of the Results
5) Identification of Possible Sources of Inefficiency
6) Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK