Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dobrovolník v hospici - specifika náboru a vzdělávání
Název práce v češtině: Dobrovolník v hospici - specifika náboru a vzdělávání
Název v anglickém jazyce: The Hospice Volunteer - the Specifics of Recruitment and Education
Klíčová slova: hospic, dobrovolník, smrt, umírání, vzdělávání dobrovolníků, supervize, dobrovolnické programy, smrt ve společnosti, hodnoty, motivace, koordinace,
Klíčová slova anglicky: hospice, volunteer, death, dying, training of voluteers, supervision, volunteers progmans, dath at society, values, motivation, coordination,
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2012
Datum zadání: 31.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.10.2012
Datum a čas obhajoby: 06.02.2014 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.12.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:13.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Téma diplomové práce se obrací ke společensky významné, ale přesto tabuizované, problematice smrti. Zaměřuje se na působení dobrovolníků v hospicích, především na jejich výběr a vzdělávání, které je chápáno jako nezbytný faktor pro jejich práci.
Cíly práce je:
1. analyzovat hlavní momenty náboru dobrovolníků a jejich následné vzdělávání, koučování a supervize;
2. analyzovat proces náboru a zaškolení z pohledu hospicového dobrovolníka;
3. analyzovat pohled na práci v hospici očima dobrovolníka.
Oblast je analyzována ze dvou rozdílných úhlů pohledu. Data potřebná k analýze problematiky jsou získávána u předem zvolených hospiců. V první části jsou analyzovány informace o procesech a způsobech náboru a vzdělávání dobrovolníků z pohledu organizace, tedy hospice. Sekundární sběr dat se zaměřuje na polostandardizované rozhovory s dobrovolníky a analyzuje výběr a vzdělávání z jejich úhlu pohledu. Dále se text zaměřuje na analýzu práce a motivace dobrovolníka a jeho pohledu na problematiku smrti v lidském životě a české společnosti.
Práce přináší ucelený pohled na problematiku zapojení dobrovolnické práce v hospici, na problematiku výběru a vzdělávání dobrovolníků jejich skutečné zapojení do práce s klienty hospicového typu. Odhaluje silné a slabé stránky celého procesu.

0 Úvod - Formulace řešeného problému a cíle práce
1 Shrnutí současného stavu problematiky
1.1 Smrt jako společenské tabu
1.2 Význam dobrovolnictví, dobrovolnictví ve světě a v ČR
1.3 Dobrovolnictví v hospici
2 Aspekty související s prací dobrovolníků v hospicích, definice pojmů
3 Metodologie
4 Analýza a vlastní vyhodnocení sebraných dat k otázce klíčových trendů
5 Závěr
Seznam odborné literatury
ANDERSSON, B. ÖHLÉN, J.: Being a hospice volunteer. Palliative Medicine, Dec2005, Vol 18 Issue 8, p 602-609
ARIÉS, P. (2000): Dějiny smrti díl 1: Dějiny ležících. Argo. Praha. 1. vyd. ISBN 80-7203-286-0
ARIÉS, P. (2002): Dějiny smrti dil 2: Zdivočelá smrt. Argo. Praha. 1. vyd. ISBN 80-7203-293-3
BAUMAN, Z. ( 1992): Mortality, immortality & other life strategies. Polity Press. Cambridge. 1. vyd. ISBN 0-7456-1016-1
BROUMOVSKÁ,T. MÁLKOVÁ, SEIDLOVÁ, G. (2010): Mentoring. Portál. Praha. 1. vyd. ISBN 978-80-7367-772-5
ELIAS, N. (1998): O osamělosti umírajících. Nakladatelství Franze Kafky. Praha. 1. vyd. ISBN 80-85844-39-7
FRIČ, P. A KOL. ( 2001): Dárcovství a dobrovolnictví v České republice. AGNES. Praha. 1. vyd. ISBN 80-902633-7-2
DOHNALOVÁ, M. (2006): Sociální ekonomika v evropském kontextu. Nadace Universitas v Brně, Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA. Brno. 1. vyd. ISBN 80-7204-428-1
DISMAN, M. (2011): Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Karolinum. Praha. 4. vyd. ISBN 978-80-246-1966-8
HLADÍLEK, M.(2009): Kapitoly z obecné didaktiky a didaktiky vzdělávání dospělých. Univerzita Jana Ámose Komenského. Praha. 2.vyd. ISBN 978-80-86723-75-4
HOWARTH, G. LEAMAN, O (2001).: Encyclopedia of Death and Dying. Routledge. London. 1. vyd. ISBN 0-415-18825-3
HATYCH, R. (2008): Smrt a nesmrtelnost: sociální reprezentace smrti. Triton. Praha. 1. vyd. ISBN 978-80-7387-092-8
KUBLER-ROSSOVÁ, E. (1993): O smrti a umírání. Arica. Turnov. 1.vyd. ISBN 80-85878-95-X
LE GOFF, J. TRUONG, N (2006) : Tělo ve středověké kultuře. Nakladatelství Vyšehrad. Praha. 1. vyd. ISBN 80-7021-826-6
MAHOOD,S. ROMER, A.L.: The hospice Teen Volunteer Program at The Hospice of the Florida Suncoast. Journal od Palliative Medicine, Mar2001, Vol4 Issue 1, p117-128.
MAROON, I. MATOUŠEK, O. PAZLAROVÁ, H. (2007): Vzdělávání studentů sociální práce v terénu. Nakladatelství Karolinum. Praha. 1. vyd. ISBN 978-80-246-1370-9
MOŽNÝ, I (1990): Moderní rodina (Mýty a skutečnosti). Nakladatelství Blok. Brno. 1.vyd.ISBN 80-7029-018-8
OLAH, M. SHAVEL, M. ONDRUŠOVÁ, Z. (2008): Úvod do studia a dejín sociálnej práce. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty. Bratislava. 2. vyd. ISBN 80-969449-6-7
ONDRAČKA, L. KROPÁČEK, L. HALÍK, T. LYČKA, M. ZEMÁNEK, M. (2010): Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti. Cesta domů. Praha. 1. vyd. ISBN 978-80-904516-3-6
PAYNEOVÁ, S. SEYMOUROVÁ, J. INGLETONOVÁ, CH (2007): Principy a praxe paliativní péče. Společnost pro odbornou literaturu. Brno 1.vyd. ISBN 978-80-87029-25-1
PELCOVÁ, N. (2010): Vzorce lidství: filosofické základy pedagogické antropologie. Portál. 2. vyd. ISBN 978-80-7367-756-5
PELIKÁN, J. (2007): Pomáhat být: Otevřené otázky teorie provázející výchovy. Nakladatelství Karolinum. Praha. 1.vyd. ISBN 978-80-246-0345-2
POSPÍŠILOVÁ, T.: Dobrovolnictví v České republice před rokem 1989: diskurzy, definice, aktualizace. Sociologický časopis 5/2011. str.887-910
PŘIDALOVÁ, M.: Proč je moderní smrt tabu? Sociologický časopis 3/1998. Str. 347-361
ROCHESTER, C. PAINE, A.E. HOWLETT, S. ZIMMECK, M. (2010): Volunteering and society in the 21st century. HOUNDMILLS: Palgrave Macmillan. Hampshire. ISBN 978-0-230-21058-5
REICHEL, J. (2009): Kapitoly z metodologie sociálních výzkumů. Grada Publishing. Praha. 1. vyd. ISBN 978-80-247-3006-6
SKALKOVÁ, L. (2007) : Obecná didaktika. Grada Publishing. Praha. 2. vyd.. ISBN 978-80-247-1821-7
STUDENT, J. CH. MUHLUM, A. STUDENT, U. (2006): Sociální práce v hospici paliativní péče. Nakladatelství H & H Vyšehradská. Praha. 1.vyd. ISBN 80-7319-059-1
SVATOŠOVÁ, M. (2003): Hospice a umění doprovázet. Ecce homo. Praha. 5. vyd. ISBN 80-902049-4-5
TOŠNER, J. SOZANOVÁ, O.: Dobrovolníci a práce s nimi v organizacích. Portál. Praha. 1.vyd. ISBN 80-7178-514-8
WITTENBERG-LYLES, E. SCHNEIDER, G.O. PARKER, D.: Results from the National Hospice Volunteer Training Survey. Journal of Palliative Medicine, Mar2010, Vol.13 Issue 3, p261-265
WORTHINGTON, DEBRA, L: Communication Skills Training in a Hospice Volunteer Training Program. Journal of Social Work in End-of-life & Palliative Care, 2008, Vol4, Issue 1, p17-37
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK