Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Measuring living standards with income and expenditures in the Czech Republic: how much does treatment of housing costs matter?
Název práce v češtině: Měření životní úrovně příjmy a výdaji v České republice: jak moc záleží na způsobu započítání nákladů na bydlení?
Název v anglickém jazyce: Measuring living standards with income and expenditures in the Czech Republic: how much does treatment of housing costs matter?
Klíčová slova: spotřeba, příjem, měření životních standardů, nerovnost, chudoba, spotřební tok z bydlení, imputovaný příjem z bydlení, vliv regulovaného nájemného, regulované nájemné
Klíčová slova anglicky: consumption, income, measuring living standards, inequality, poverty, consumption flow from housing, imputed income from housing, impact of rent control, rent control, regulated rent
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.05.2012
Datum zadání: 28.05.2012
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Oponenti: PhDr. Mgr. Martina Jašová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Aguiar, M. and Bils, M. (2011), “Has Consumption Inequality Mirrored Income Inequality?”, NBER Working Paper 16807, http://www.nber.org/papers/w16807

Bavier, R. (2008), “Reconciliation of Income and Consumption Data in Poverty Measurement”, Journal of Policy Analysis and Management, 27(1), 40-62. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pam.20306/pdf


Blundell, R. and Etheridge, B. (2010). “Consumption, Income and Earnings Inequality in the UK”, Review of Economic Dynamics, 13(1) pp.76-102. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094202509000593


Blundell, R. and Preston, I. (1996), “Income, expenditure and the living standards of UK households”, Fiscal Studies, 16(3), pp. 40–54. http://www.ifs.org.uk/fs/articles/fsblundellandpreston.pdf

Brewer, Mike and O'Dea, Cormac, Measuring Living Standards with Income and Consumption: Evidence from the UK, Working Paper 2012-05, Institute for Social and Economic Research (University of Essex) https://www.iser.essex.ac.uk/publications/working-papers/iser/2012-05.pdf

Brzozowski, M. and Crossley, T. (2011), “Measuring the Well Being of the Poor with Income or Consumption: A Canadian Perspective”, Canadian Journal of Economics, 44(1), 88-106. http://www.ifs.org.uk/conferences/crossley_bc2011

Cutler, David and Lawrence Katz, “Rising Inequality? Changes in the Distribution of Income and Consumption in the 1980s, ” American Economi Review, 1992, 82, 546-551. http://www.nber.org/papers/w3964.pdf

Crossley, Thomas F. & Krishna Pendakur, 2002. "Consumption Inequality," Department of Economics Working Papers 2002-09, McMaster University. http://socserv.mcmaster.ca/econ/rsrch/papers/archive/2002-09.pdf

Krueger, Dirk and Fabrizio Perri, “Does Income Inequality Lead to Consumption In-equality? Evidence and Theory, ” The Review of Economic Studies, 2006, 73, 163-193 http://minneapolisfed.org/research/sr/sr363.pdf

Krueger, Dirk & Fabrizio Perri, 2003. "On the Welfare Consequences of the Increase in Inequality in the United States," NBER Working Papers 9993 http://www.nber.org/chapters/c11442.pdf

Meyer, Bruce and James Sullivan, “Five Decades of Consumption and Income Poverty, ” NBER Working Paper 14827, 2009. http://www.nber.org/papers/w14827.pdf

Meyer, B. and Sullivan, J. (2003), “Measuring the Well-Being of the Poor Using Income and Consumption”, Journal of Human Resources 38, S1180-1220. http://www.nber.org/papers/w9760.pdf

Mullan, K., Sutherland, H. and Zantomio, F. (2011(9)), “Accounting for Housing in Poverty Analysis”, Social Policy and Society, 10(4), 1-12. https://www.iser.essex.ac.uk/publications/working-papers/iser/2009-33.pdf

Pendakur, Krishna, 2001. "Consumption Poverty in Canada, 1969 to 1998," Canadian Public Policy, University of Toronto Press, vol. 27(2), pages 125-149, June. http://economics.ca/cgi/jab?journal=cpp&view=v27n2/CPPv27n2p125.pdf

Tsharakyan, Ashot. (2011), “Recent Trends in the Housing Market.” http://www.cerge-ei.cz/pdf/dissertations/2011-tsharakyan.pdf
Předběžná náplň práce
Měření životních standardů je důležitá činnost, která nám pomáhá poznat vývoj v minulých letech a určovat změny sociálních a hospodářský politik do budoucnosti. V měření životních standardů a úrovně chudoby se téměř výhradně používá příjem, a ne spotřeba, pro jeho lehčí dostupnost a pro, s větším vzorkem spojenou, lepší práci ve statistice. Často bývá opomíjeno i započítání spotřebního toku (imputovaného příjmu) z bydlení pro domácnosti vlastnící obydlí, přestože se jedná o důležitou součást spotřeby (příjmu) a jehož opomenutí může dramaticky změnit výsledky.

Hlavní přínos mé práce by měl být ve zmapování životních standardů na základě spotřeby se započítaným spotřebním tokem z bydlení a porovnání těchto výsledků s výsledky z měření životních standardů na základě příjmu s imputovaným příjmem z bydlení.

V mé práci budu pracovat s daty ze Statistiky Rodinných účtů od roku 1989 do roku 2011, která se skládá každý rok přibližně z 3000 domácností, které odpovídají struktuře domácností v ČR.

Nejprve bych chtěl odhadnout spotřební tok (imputovaný příjem) z bydlení domácností, které vlastní obytnou jednotku nebo neplatí tržní nájem, pomocí regrese na domácnosti s placeným tržním nájmem zohledňující vlastnosti bytové jednotky, polohu, rok měření a případné změny daní podobně jako zmiňuje Mullan, Sutherland, Zantomio (2011). Takto vypočtenou hodnotu bydlení přidám ke spotřebě a příjmu domácností vlastnících obytnou jednotku podle daných parametrů. S takto upravenou spotřebou a příjmem budu pracovat v dalších analýzách.

Chtěl bych podrobně zmapovat, jak různě svědčí analýzy, založené na příjmu s imputovaným příjmem z bydlení a spotřebě s tokem z bydlení v průběhu let 1989-2011, o vývoji nerovnosti mezi lidmi a chudobě, o rozložení věkových skupin mezi různé decily, o rozložení domácností podle právního důvodu užívání bytu mezi různé decily. Dále se pokusím zodpovědět otázky: Jakou roli hraje vlastnictví domu a jeho vybavení ve spotřebě a příjmu? Jakou roli hrají různé výdaje v průběhu času mezi jednotlivými decily? Jaká je spotřeba v závislosti na příjmu pro různé skupiny podle věku, typu domácnosti, pracovního stavu? Jak se mění spotřeba jednotlivých příjmových skupin, skupin podle vzdělání a skupin podle věku? A jak se mění příjem jednotlivých spotřebních skupin? Jak spolu souvisí příjem a spotřeba?

Tyto otázky zodpovím na základě standardní práce s daty, jejich rozdělení na dané skupiny a následné regrese podle důležitých parametrů. V práci k jednotlivým otázkám se budu inspirovat přístupem Brewer, O’Dea (2012).

V neposlední řadě se pokusím zjistit, jak ovlivnilo hodnotu vlastnictví domu zrušení regulovaného nájmu, k čemuž částečně využiji výsledky a přístup z Tsharakyan(2011), a jaké to mělo důsledky na rozložení domácností mezi jednotlivé decily podle právního užívání bytu.

Osnova:
1.) Úvod
2.) Literární podklad
3.) Započítání spotřebního toku (imputovaného příjmu) z bydlení
4.) Analýza na základě příjmu
5.) Analýza na základě spotřeby
6.) Porovnání jednotlivých metod
7.) Závěr
8.) Tabulky a grafy
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Measuring living standards is an important activity that helps us identify development of poverty in recent years and stipulate changes in social and economic policies in the future. It is usual to measure living standards and poverty level with income, not with consumption, for its better accessibility and, thanks to bigger sample, easier work in statistics. A consumption flow (imputed income) from housing of households owning a dwelling is often neglected as well, even though it is an important part of consumption (income) and its omission can dramatically change results.

The main contribution of my work should be in measuring living standards using consumption with added consumption flow from housing and comparison of these results with results from measuring living standards using income with imputed income from housing.

I will use data from Czech Household Budget Survey from 1989 to 2011, which consists of about 3000 households every year. These households match the structure of households in the Czech Republic.

First, I would like to estimate the consumption flow (imputed income) from housing of households, which own dwellings or don’t pay market rent. I will use regression on households paying market rent taking into account properties of dwelling, location, measurement year and pertinent changes in taxation similarly as mentioned in Mullan, Sutherland, Zantomio (2011). I will add the value of housing counted this way to consumption and income of households owning their own dwelling according to appropriate parameters. I will work with this modified consumption and income in further analyses.

I would like to find out how differently the analyses using income with imputed income from housing and using consumption with consumption flow from housing between years 1989 and 2011 testify about the development of inequality among people and poverty, about the distribution of age groups among the various deciles, about the distribution of households according to the legal reason for the use of the dwelling. Then I will try to answer these questions: What role does the legal reason for the use of the dwelling and its equipment play in consumption and income? What role do various expenditures in various deciles play over time? What is the consumption like in relation to income for various groups according to age, type of household, and work status? How does the consumption change for particular income groups, groups according to education and according to age? And how does income change for particular consumption groups? What is the connection between income and consumption?

I will answer these questions on the basis of standard work with the data, its distribution among groups and subsequent regression according to important parameters. I will take inspiration from the approach of Brewer, O’Dea (2012) during my work on these particular questions.

Last but not least, I will try to investigate how the abolition of rent control changed the value of dwelling. I will partly use results and approach from Tsharakyan (2011) for this. I will also investigate to what extent the abolition of rent control affects the distribution of households among various deciles according to the legal reason for the use of the dwelling.

Outline:
1) Introduction
2) Literature review
3) Inclusion of consumption flow (imputed income) from housing
4) Analysis using income
5) Analysis using consumption
6) Comparison of the analyses
7) Conclusion
8) Charts and graphs
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK