Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný český překlad esejistického díla: Анна Политковская. Путинская Россия (Библиотека Альдебаран: http: lib.aldebaran.ru)
Název práce v češtině: Komentovaný český překlad esejistického díla: Анна Политковская. Путинская Россия (Библиотека Альдебаран: http:
lib.aldebaran.ru)
Název v anglickém jazyce: Annotated Тranslation of an Еssay: Anna Politkovskaya. Putinʼs Russiа (Biblioteka Al´debaran: http:
lib.aldebaran.ru)
Klíčová slova: překlad, překladatelské problémy, Anna Politkovská, opozice v Rusku, překlad publicistiky, Putinovo Rusko, Vladimir Putin, Čečensko, teroristické útoky v Rusku
Klíčová slova anglicky: translation, translation problems, Anna Politkovskaya, opposition in Russia, journalism translation, Putin’s Russia, Vladimir Putin, Chechnya, terrorist attacks in Russia
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.05.2012
Datum zadání: 28.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.06.2012
Datum a čas obhajoby: 15.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:25.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Danuše Oganesjanová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vybranou část zadaného textu v rozsahu min. 40 normostran přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým cílem a v jakém společensko-politickém kontextu text vznikl. Zaměřte se přitom na recepci výchozího textu jak v Ruské federaci, tak za jejími hranicemi, zejména v překladu do angličtiny. Dále popište, jaké narativní postupy autorka volí k dosažení svého záměru, vysvětlete, na jaké problémy jste v překladu narazil/a, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedl/a na úrovni politicko-kulturních konotací a dalšího obtížného lexika a rovněž v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. V rámci slovního komentáře k jednotlivým obtížným místům překladu srovnejte vlastní překladatelská řešení s překladem výchozího textu do anglického jazyka (Anna Politkovskaya: Putinʼs Russia). Nedílnou průběžnou součástí komentáře bude podrobný výklad společensko-politického vývoje v popisované etapě soudobých dějin Ruska a výklad jednotlivých klíčových událostí, jež jsou v textu originálu zpracovány. Komentář opatřete bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových.

Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených Opatřením děkana č.7/2012 – Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou.
Seznam odborné literatury
Figes, O. Natašin tanec. Kulturní historie Ruska. Praha – Plzeň: 2004.
MALIA, M. Sovětská tragédie. Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917–1991. Praha: 2004.
Ryčlová, I. Ruské dilema. Brno: 2006.
Švankmajer, M. a kol. Dějiny Ruska. Praha: 2010.
TER-MINASOVA, S. G. Jazyk i mežkul´turnaja kommunikacija. Moskva: 2004.
Zubov, A. (ed.). Istorija Rossii. XX vek. Тom I (1894–1939). Мoskva: 2009.
Zubov, A. (ed.). Istorija Rossii. XX vek. Тom II (1939–2007). Мoskva: 2009.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK