Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antifašistická akce: Ideologie a vývoj v letech 1996-2012
Název práce v češtině: Antifašistická akce: Ideologie a vývoj v letech 1996-2012
Název v anglickém jazyce: Antifascist action: Ideology and evolution in 1996-2012
Klíčová slova: antifašismus, Antifašistická akce, anarchismus, ideologie, extremismus
Klíčová slova anglicky: antifascism, Antifascist action, anarchism, ideology, extremism
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.05.2012
Datum zadání: 16.05.2012
Datum a čas obhajoby: 26.01.2015 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2015
Oponenti: PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
ARENDTOVÁ, Hannah. O násilí. Vyd. 2. Praha: Oikoymenh, 2004. 78 s. 80-7298-128-5
BASTL, Martin. (ed.) Krajní pravice a krajní levice v ČR. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2011. 285 s. ISBN 978-80-247-3797-3
BASTL, Martin. Radikální levice v České republice. Devadesátá léta dvacátého století. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně; Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2001. 117 s. ISBN 80-210-2722-3
BOBBIO, Norberto. Pravice a levice: důvod a smysl rozdělení politické scény. Vyd. 1. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. 153 s. ISBN 80-7325-012-8
ČERNÝ, Petr. Politický extremismus a právo. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 207 s. ISBN 80-86861-86-4
DANICS, Štefan; KAMÍN, Tomáš. Extremismus, rasismus a antisemitismus. Vyd. 2. rozš. Praha: Policejní akademie České republiky, 2008. 151 s. ISBN 978-80-7251-286-7
FIALA, Petr. (ed.) Politický extremismus a radikalismus v České republice. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 400 s. ISBN 80-2101798-8
HEYWOOD, Andrew. Politické ideologie. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 339 s. ISBN 80-86861-71-6
CHARVÁT, Jan. Současný politický extremismus a radikalismus. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 183 s. ISBN 978-80-7367-098-6
ROCKER, Rudolf. Anarchismus a anarchosyndikalismus. Praha: Československá anarchistická federace, 2001. 36 s
TOMEK, Václav. Ideologie českého anarchismu. 1988
TOMEK, Václav; SLAČÁLEK, Ondřej. Anarchismus. Svoboda proti moci. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2006. 672 s. ISBN 80-7021-781-2
TOMEK, Václav; SLAČÁLEK, Ondřej. Průvodce anarchismem. Myšlenky – proudy – osobnost. Vyd. 1. Praha: MANIBUS PROPRIIS, 2006. 552 s. ISBN 80-239-6409-7
Předběžná náplň práce
Cílem práce by mělo v první řadě být:
1. popsat celkový historický vývoj Antifašistické akce ohraničený jejím vznikem (rok 1996) a rokem 2012
2. analyzovat „ideologii“ AFA; nalézt její kořeny a východiska, a pokusit se vysledovat její proměny v čase. Neméně stěžejní se zdá být i otázka střetu proklamované teorie s praxí, neboť se někdy zdá, že jsou v rozporu - či lépe řečeno -
praxí se nenaplňují teoretické cíle. Např. lze hovořit o tom, že je AFA v duchu anarchismu revoluční?

S těmito body se pak pojí řada dalších problémů a otázek. Existuje nějaká korelace mezi aktivitou antifašistů a neonacistického hnutí? Jaké jsou příčiny úpadku a vzestupu AFA během její relativně krátké historie? Jak vypadají metody boje a celková činnost AFA? Lze nějakým způsobem rozluštit systém organizace uvnitř AFA? A konečně také: je možné hovořit o úpadku AFA v roce 2011? Jak důvěryhodně kvantifikovat či popsat zmíněnou (ne)aktivitu hnutí?
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main tasks of the thesis should be the following:
1. to describe the overall historical evolution of the Anti-Fascist Action between the years 1996-2012
2. to analyze the "ideology" of AFA; to find its essence, and to try to trace its changes over time. The matter of the contrast between the proclaimed theory and the actual practice is also no less important - eg., can we consider AFA to be revolutionary in the spirit of the anarchism?

But there are many other issues, which are connected to the main points mentioned above. Is there any correlation between the activity of the antifascists and the activity of the neo-Nazis? What are the causes of AFA´s rises and declines during its relatively short history? What are its methods? Can we somehow ascertain the way of the AFA´s organization? And finally: have the AFA been in a decline since 2011? How can we analyze and describe its (in)activity during that time?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK