Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Methods of Public Property Sales in the Czech Republic
Název práce v češtině: Metody prodeje veřejného majetku v ČR
Název v anglickém jazyce: Methods of Public Property Sales in the Czech Republic
Klíčová slova: aukce, veřejná dražba, prodej, veřejný majetek, Česká republika, teorie aukcí
Klíčová slova anglicky: auction, public auction, sale, public propery, Czech republic, auction theory
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.05.2012
Datum zadání: 10.05.2012
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Oponenti: Mgr. Ing. Dan Vaško
 
 
 
Seznam odborné literatury
Mayer C.J. (1993) A model of real estate auctions versus negotiated sales, Working Papers Series Federal Reserve Bank of Boston No. 93-3, June.
Menezes F.M., Monteiro P.K. (2008) An Introduction to Auction Theory, Oxford: Oxford University Press.
Milgrom, P. (2004) Putting auction theory to work, Cambridge: Cambridge University Press.
Ong S.E., Lusht K., Mak C.Y. (2005) ‘Factors Influencing Auction Outcomes: Bidder Turnout, Auction Houses and Market. Conditions’, Journal of Real Estate Research, vol. 27, no. 2, pp. 177-192.
Wooldridge, J. M. (2006) Introductory Econometrics: a modern approach, 2nd edition Boston: South-Western College Publishing.
Zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách.
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je porovnat efektivitu a další aspekty různých způsobů zpeněžování veřejného majetku v České republice. Používané metody prodeje budou podrobeny analýze z hlediska mikroekonomické teorie aukcí. Dále bude práce zaměřena na srovnání prodeje majetku veřejnou dražbou a prodej nejvyšší nabídce. Své závěry založím na empirické analýze dat sesbíraných od českých úřadů na základě Zákona o svobodném přístupu k informacím a na datech poskytnutých společností JH Partners s.r.o.

Metody práce:
Institucionální analýza veřejných dražeb a dalších metod zpeněžování veřejného majetku.
Sběr dat pomocí Zákona o svobodném přístupu k informacím a vytvoření vhodné databáze setříděním těchto dat a dat poskytnutých společností JH Partners, s.r.o. pomocí databázového systému MySQL.
Testování statistických hypotéz.

Předpokládaná struktura:
1. Úvod
2. Teorie aukcí
3. Současná česká legislativa upravující veřejné dražby
4. Veřejné dražby z pohledu teorie aukcí
5. Empirické srovnání veřejné dražby a prodeje
6. Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to compare efficiency and other aspects of different methods of public property sales in the Czech Republic. Commonly used methods will be analyzed in terms of microeconomic auction theory. Further the thesis will be focused on the comparison of the public auctions and sales. The conclusions will be based on empirical analysis of the data provided by JH Partners, s.r.o. and the data collected by applying the law “Zákon o svobodném přístupu k informacím”.

Methodology:
Institutional analysis of public auctions and other methods of public property sale.
Collecting data by applying the law “Zákon o svobodném přístupu k informacím” and ordering this data and data provided by JH Partners, s.r.o. using MySQL database system to make suitable dataset.
Testing statistical hypothesis.

Outline:
1. Introduction
2. Microeconomics Auction Theory
3. Current Auction Legislation in the Czech Republic
4. Public Auctions in Terms of Auction Theory
5. Empirical Comparison of Public Auctions and Sales
6. Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK