Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interpretační problematika fantazie na české národní písně Bedřicha Smetany
Název práce v češtině: Interpretační problematika fantazie na české národní písně Bedřicha Smetany
Název v anglickém jazyce: Problems of Interpretation of the Fantasy on the Czech National Songs by Bedřich Smetana
Klíčová slova: Fantazie na české národní písně, Bedřich Smetana, interpretační problematika, formální rozbor, umělecký obraz interpretace, hudební složka interpretace, technická složka interpretace, notová vydání, nahrávky.
Klíčová slova anglicky: Fantasy on the Czech national songs, Bedřich Smetana, problems of interpretation, formal point of view, artistic image of interpretation, music point of view in interpretation, technic point of view in interpretation, sheets music, recordings.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.05.2012
Datum zadání: 03.05.2012
Datum a čas obhajoby: 18.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. MgA. Jana Palkovská
 
 
 
Předběžná náplň práce
Autor práce pojednává o interpretační problematice význačného klavírního díla středního rozsahu z pera jednoho z velikánů české hudby - Bedřicha Smetany. Uvádí informaci o osobnosti skladatele a jeho životě. Předmětnou kompozici rozebírá po formální stránce a zmiňuje se o ní i z hlediska dalších hudebně-teoretických disciplín. Nastiňuje možnosti v chápání této Smetanovy skladby jako celku, a také se z tohoto úhlu pohledu zabývá analýzou jednotlivých částí. Předkládá popis pracovních postupů určených interpretovi. Uvádí notové edice, v nichž skladba vyšla a neopomíná ani recenzentský pohled na některé nahrávky díla.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with an important piano piece by one of the greatest Czech composers, Bedřich Smetana. It contains information about the composer´s personality and life; it describes the concerned musical piece both from the formal point of view and from other theoretical perspectives. Possible ways of understanding this piece as a whole are described, as well as a thorough analysis of its individual parts. The thesis contains an elaborate characterization of methods of work for the performers of this musical piece; it lists the editions in which it was published and also presents some critics of its recordings.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK