Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozmarná léta. Zbraslav, pražské letovisko doby industriální
Název práce v češtině: Rozmarná léta. Zbraslav, pražské letovisko doby industriální
Název v anglickém jazyce: Capricious Years: Zbraslav, a Prague Summer Resort of the Industrial Times
Klíčová slova: Letní vily, letoviska, doba industriální, Praha
Klíčová slova anglicky: Sommer villas, summer resorts, industrial period, Prague
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.04.2012
Datum zadání: 21.04.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Roman Vondra, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Elias, N. 2006: O procesu civilizace. Sociogenetické a psychogenetické studie.
> Proměny chování světských horních vrstev na Západě I-II. Praha: Argo.
> Fishman Robert 1987: Bourgeios Utopias. The rise and fall of suburbia. Basic
> Books.
> Jakubec, I. – Jindra, Z. 2006: Dějiny hospodářství Českých zemí od počátku
> industrializace do konce habsburské monarchie. Praha: Karolinum.
> Lenderová, M. – Jiránek, T. – Macková, M. 2009: Z dějin české každodennosti.
> Praha: Karolinum.
> Machačová Jana – Matějček Jiří 2002: O středních vrstvách v českých zemích
> 1750-1950. Opava: Slezské muzeum.
> Machačová Jana – Matějček Jiří 2010: Nástin sociálního vývoje českých zemí
> 1781-1914. Praha: Karolinum.
> Matoušek Václav 2010: Čechy krásné, Čechy mé. Proměny krajiny Čech v době
> industriální. Praha: Agentura Krigl.
> Švácha, R. ed. 2010: Slavné vily středočeského kraje. Praha: Foibos.
> Veverka, P. et. al. 2008: Slavné pražské vily. Praha: Foibos.
>
Předběžná náplň práce
Cílem práce je nejprve popsat vznik a vývoj Zbraslavi jako významného
> pražského letoviska v průběhu 19. a prvých desetiletí 20. století a následně
> interpretovat tento proces v kontextu modernizačních procesů 19. a počátku 20.
> století, zejména v kontextu vývoje pražské aglomerace. Na příkladu Zbraslavi se
> budu snažit popsat příčiny a konkrétní podoby kolonizace venkovské krajiny
> obyvatelstvem industriálního velkoměsta. Poznatky o vývoji zbraslavské
> vilegiatury budu srovnávat s poznatky o fenoménu letních vil, letovisek, ale i
> zahradních měst v soudobé západní a střední Evropě i v USA.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of this work is to interpret formation and development of Zbraslav as important Prague summer resort during 19th century and first decadesof 20th century and, subsequently, interpret this process in context of process of modernization in 19th century and in the beginning of 20th century, particularly in context of development of Prague agglomeration. On example of Zbraslav I will try to describe causes and concrete forms of colonization of countryside landscape from inhabitants of industrial city. I will compare knowledge about development of villegiaturas with knowledge about phenomenon of summer villas, resorts, but also garden cities in contemporary western and middle Europe and USA.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK