Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Technické aspekty u kochleárních implantací u osob s těžkým sluchovým postižením
Název práce v češtině: Technické aspekty u kochleárních implantací u osob s těžkým sluchovým postižením
Název v anglickém jazyce: Technical aspects of cochlear implants in people with severe hearing impairment
Klíčová slova: Kochleární implantát, vnější část kochleárního implantátu, vnitřní část kochleárního implantátu, řečový procesor, vysílací cívka, komunita Neslyšících, uživatel kochleárního implantátu, identita.
Klíčová slova anglicky: Cochlear implant, outer parts of the cochlear implant, speech processor, transmitting coil, community of deaf people, cochlear implant user, identity.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Klára Ptáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.03.2012
Datum zadání: 19.11.2013
Datum a čas obhajoby: 13.01.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 13.01.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je vymezení technických aspektů kochleárního implantátu v souvislosti s dopadem na jeho uživatele. Hlavním přínosem této práce je skrze popsání jednotlivých částí implantátu a podstaty jeho fungování poukázat též na dopad jeho užívání na samotné uživatele. Zároveň též popsáním aktuálních novinek v oblasti kochleárních implantátů poukázat na stálý pokrok ve vývoji této neuroprotézy a jejího příslušenství.
Bakalářská práce je zaměřena na rozdělení jednotlivých částí kochleárního implantátu a jejich technickou specifikaci. V práci je dále popsána podstata přenosu zvuku a samotného fungování implantátu a jeho nastavování.
Pozornost je věnována výběru uživatelů kochleárního implantátu a postoji komunity Neslyšících k této kompenzační pomůcce.
Omezení v životě uživatele kochleárního implantátu tvoří další část této práce. Jednotlivé teoretické informace jsou prokládány výpověďmi samotných uživatelek, které vyjadřují postoje a zkušenosti v jednotlivých oblastech běžného života.
V závěru práce jsou uvedeny novinky v oblasti kochleárních implantátů. Jedná se hlavně o nejnovější řečové procesory a jejich příslušenství.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The objective of this work is to specify the technical aspects of cochlear implants in relationship to their impact on their users. The main contribution of this work is that through the description of individual parts of an implant and of the substance of its operation it draws attention to the impact of its usage on the user themselves. Simultaneously, by describing the current news in the area of cochlear implants it draws attention to the continuous development of this neuroprotheses and its elements.
The bachelor's thesis is aimed at the division of individual parts of the cochlear implant and their technical specifications. In the thesis the core of the sound transmission and the operation of the implant and its adjusting are described.
The attention is paid to the selection of the users of cochlear implants and approach of the community of the deaf people to this compensation aid.
Limitations in the cochlear implant users form another part of this work. The individual theoretical pieces of information are interspersed with testimonies of the users themselves who express their attitudes and experience in individual areas of everyday life.
At the end of the thesis news from the area of cochlear implants are stated. It deals, in particular, with the newest speech processors and their accessories.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK