Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj sebeobslužných dovedností u žáka s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami
Název práce v češtině: Rozvoj sebeobslužných dovedností u žáka s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami
Název v anglickém jazyce: Development of Self-Care Skills of Pupil with Severe Mental Disabilities and Multiple Disabilities
Klíčová slova: Souběžné postižení více vadami, sebeobslužné dovednosti, mentální postižení, sluchové postižení, porucha autistického spektra, strukturované učení
Klíčová slova anglicky: Multiple disabilities, self-care skills, mental disabilities, hearing impairment, autism spectrum disorders, structural teaching
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.03.2012
Datum zadání: 10.04.2014
Datum a čas obhajoby: 02.06.2015 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou sebeobslužných dovedností a jejich rozvojem u dětí s těžkým mentálním postižením a zejména pak dětí s postižením kombinovaným. Zabývá se možnostmi a metodami nácviku a tréninku těchto dovedností ve třech hlavních oblastech - stolování, hygiena a oblékání. Cílem práce je přiblížit problematiku kombinovaného postižení a na základě sledování vyvodit závěry péče o dítě s kombinovaným postižením v oblasti rozvoje sebeobslužných dovedností a následně vytvořit Program rozvoje osobnosti dítěte.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Bachelor´s Thesis deals with the problem of self-maintaining skills and their development with respect to severely intellectually disabled children and is mainly focused on children with multiple disabilities. It deals with the possibilities and techniques of drilling and practicing of these skills in three main areas – dining, hygiene and dressing. The aim is to describe syndromic intellectual disabilities in a detailed way; to deduce the rules of care for syndromic intellectually disabled children with respect to self-maintaining skills focused on the observation and subsequently make the Personality Development Programme of a child.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK