Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Introduction to ELT Methodology
Název práce v češtině: Úvod do didaktiky angličtiny
Název v anglickém jazyce: Introduction to ELT Methodology
Klíčová slova: jazyková akvizice, didaktika, lingvodidaktika
Klíčová slova anglicky: SLA, second language acquisition, TEFL
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2012
Datum zadání: 31.01.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.02.2012
Datum a čas obhajoby: 07.11.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.02.2012
Datum proběhlé obhajoby: 07.11.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Aleš Klégr
 
 
 
Zásady pro vypracování

Cílem rigorózní práce je vytvoření portfolia pro kurz Didaktická propedeutika pro studenty angličtiny na FF UK. Tento přípravný kurz didaktiky by měl sloužit jako úvod do předmětu pro budoucí učitele angličtiny na středních školách, kterým poskytne teoretické obeznámení s obecnými principy učení, jazykové akvizice a učení se cizím jazykům. Práce by měla obsahovat osnovy kurzu a popsat teoretická východiska pro jednotlivé semináře. Mezi zpracovávaná témata autor zařadí především zhodnocení přínosu obecných teorií učení na jazykovou výuku, vztah obecné a aplikované lingvistiky obzvláště v kontextu funkčního strukturalismu, přehled dějin výuky anglického jazyka, teorie jazykové akvizice, analýzu individuálních a typologických rozdílů mezi studenty cizího jazyka, biologické aspekty jazykové akvizice, přehled metod ve výuce jazyků, autonomii z pohledu studenta i učitele, charakteristiku úspěšného studenta cizího jazyka, teorii učebnice aj. Součástí rigorózní práce bude i příloha obsahující výkladové listy pro jednotlivé semináře.

Seznam odborné literatury

Anderman, E. et al. (2009) Psychology of Classroom Learning, Macmillan Reference USA


Brown, H. D. (2007) Principles of Language Learning and Teaching, Pearson Education Ltd


Brown, H. D. (2007) Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy, Pearson Education Ltd


Dörnyei, Z. (2005) The Psychology of the Language Learner, Lawrence Erlbaum Associates


Ellis, R. (2008) Understanding Second Language Acquisition, Oxford University Press


Gass, S. M. and L. Selinker (2008) Second Language Acquisition, Routledge


Griffiths, C. (ed.) (2008) Lessons from Good Language Learners, Cambridge University Press


Harmer, J. (2001b) The Practice of English Language Teaching, Longman


Knapp, K. and B. Seidlhofer (ed.) (2009) Handbook of Foreign Language Communication and Learning, Mouton de Gruyter


Kumaravadivelu, B. (2003) Beyond Methods, Macrostrategies for Language Teaching, Yale University Press


Kumaravadivelu, B. (2006) Understanding Language Teaching, Lawrence Erlbaum Associates


Lightbown, P. M. and N. Spada (1999) How Languages are Learned, Oxford University Press


Mothejzíková, J. (2009) Methodology for TEFL Teachers, SPN, Praha


Naiman, N. et al. (1996) The Good Language Learner, Multilingual Matters


Obler, L. K. and K. Gjerlow (1999) Language and the Brain, Cambridge University Press


Průcha, J. (2002) Interkulturní psychologie, Portál


Průcha, J. (2005) Moderní pedagogika, Portál


Richards, J. S. and T. S. Rodgers (1999) Approaches and Methods in Language Teaching, Cambridge University Press


Saville-Troike, M. (2006) Introducing Second Language Acquisition, Cambridge University Press


Sharwood Smith, M. (1995) Second Language Learning: Theoretical Foundations, Longman


 


 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK