Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Preference a popularita jednotlivých sportovních odvětví u dětí staršího školního a dorostového věku v Kolíně
Název práce v češtině: Preference a popularita jednotlivých sportovních odvětví u dětí staršího školního a dorostového věku v Kolíně
Název v anglickém jazyce: Preference and Popularity of Individual Sport Activities among Older School - Age and Teenage Children in Kolín
Klíčová slova: sport, sportovní odvětví, děti, starší školní věk, dorostový věk, zdraví, tělesná výchova, životní styl, preference, popularita
Klíčová slova anglicky: sport, sports branch, children, older school age, junior age, health, physical education, lifestyle, preferences, popularity
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.01.2012
Datum zadání: 18.02.2015
Datum a čas obhajoby: 28.05.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R118, 118, Doktorandská místnost, 1. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Předložit osnovu kvalif. práce
2.Předložit vybranou literaturu a ostatní zdroje
3.Vypracovat podrobný konspekt
4.Vznikající text pravidelně konzultovat
5.Rukopis práce předložit ke kontrole nejpozději měsíc před oficiálním odevzdáním
Seznam odborné literatury
BLÁHA, Václav. Volný čas, výchova a sociální formování žáků základní školy v době mimo vyučování. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 131 s.
GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. 2., rozš. české vyd. Brno: Paido, 2010, 261 s. ISBN 9788073151850.
JANSA, Petr. Pedagogika sportu. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2012, 226 s. ISBN
9788024620268.
MUŽÍK, Vladislav; SÜSS, Vladimír. Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století. 1. vyd.
Brno: Masarykova univerzita, 2009, 168 s. ISBN 9788021048584.
SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, 223 s. ISBN 9788024725628.
SLEPIČKA, Pavel; HOŠEK, Václav; HÁTLOVÁ Běla. Psychologie sportu. Vyd. 1. Praha:
Karolinum, 2006, 230 s. ISBN 8024612909.
SLEPIČKOVÁ, Irena. Sport a volný čas. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000, 111 s. ISBN
8024600447.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996, 353 s. ISBN 8071843172.
WALKER, Ian. Výzkumné metody a statistika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013, 218 s. ISBN
9788024739205.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude zabývat preferencemi a oblíbeností jednotlivých sportovních odvětví u dětí staršího školního a dorostového věku. Přinese základní informace z oblasti vývojových specifik dané věkové kategorie. V teoretické části práce se čtenář seznámí s poznatky z prostředí sportovních odvětví v České republice. Práce dále upozorní na důležitost pravidelného sportování u dětí a v tomto ohledu poukáže na sport jako na klíčový prvek při rozvoji aktivního životního stylu. Výzkumná část se zaměří na aktivní sportovní zapojení dětí v jednotlivých sportovních odvětvích, zjistí, kterému sportu se děti věnují, zda je tento sport baví, nebo by raději dělaly sport jiný. Výzkum přinese informace o preferencích a oblibě jednotlivých sportovních odvětví z pohledu aktivního a pasivního provozování sportu a z oblasti genderových rozdílů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Diploma thesis deals with the question of preference and popularity of particular sports among Older School - Age and Teenage Children. It is also concentrated on the basic information about the developmental specificity of each age group. The theoretical part of the thesis focuses on the environment of sports branches in the Czech Republic. It also notifies the importance of regular sport practising in connection with mentioning the sport as the key element of developing of active lifestyle. The research part of the thesis is focused on children and their involvement in particular sport branches as well as it ascertains what sports are the most popular among children and which of them they like doing or prefer doing. The thesis also deals with the topic of active and passive doing sports in connection with the popularity of particular sports and it takes into consideration the gender differences.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK