Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj zdraví jako součást tělesné výchovy ve škole a možnosti propojení tělesné a výtvarné výchovy
Název práce v češtině: Rozvoj zdraví jako součást tělesné výchovy ve škole
a možnosti propojení tělesné a výtvarné výchovy
Název v anglickém jazyce: Health development as a part of physical training at school
and ways of interconnection of physical training and creative education
Klíčová slova: tělo, zdraví, tělesná výchova, dítě, škola, výtvarná výchova, umění
Klíčová slova anglicky: body, health, physical training, child school, art education, art
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.12.2011
Datum zadání: 05.12.2011
Datum a čas obhajoby: 24.01.2012 00:00
Místo konání obhajoby: ÚPRPŠ
Datum odevzdání elektronické podoby:05.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Linda Arbanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zpracujte téma "Rozvoj zdraví jako součást tělesné výchovy ve škole a možnosti propojení tělesné a výtvarné výchovy" jako odbornou problematiku tělesné zdatnosti s možnostmi vstupů a propojení na poli výtvarné výchovy. Zaměřte se na možnosti tělesné výchovy jako předpokladu pro adekvátní a komplexní vývoj lidského (dětského, dospívajícího) těla. Dále analyzujte podmínky podpory zdraví v rámci tělesné výchovy. Jako součást bakalářské práce vytvořte návrh několika úkolů pro interdisciplinární propojení tělesné a výtvarné výchovy a realizujte jednu vyučovací jednotku na zvoleném typu školy.
Seznam odborné literatury
ADAMÍROVÁ, ČERMÁK, LABUDOVÁ: Zdravotní TV – učební text pro cvičitele.
Praha: Olympia, 1988
BABYRÁDOVÁ, H.: Rituál, umění a výchova, Masarykova univerzita v Brně, 2002,
ISBN 80-210-3029-1
BELŠAN P. : Tělesná výchova pro 1. a 2. Ročník ZŠ. Praha: SPN, 1988
BELŠAN, P. : Tělesná výchova pro 3. a 4. Ročník ZŠ. Praha: SPN, 1988
BLÁHA, P. A kol.: Antropometrie československé populace od 6 do 35 let. Praha: SPN, 1985
CÍSAŘ, K. Co je to fotografie? Hermann a Synové, Praha 2004
FLUSSER, V. Za filozofií fotografie. Hynek, Praha 1994, ISBN 80-85906-04-X
FLUSSER, V. Do universa technických obrazů, OSVU 2001, ISBN 80-238-7569-8
HOGENOVÁ, A.: K filosofii výkonu, EUROFLEX BOHEMIA, Praha 2005,
ISBN 80-86861-35-X
HOGENOVÁ, A. Areté - základy olympijské filosofie, Karolinum, Praha 2001,
ISBN 80-246-0046-3
HOHLER, KOSSL: Sport v umění. Praha: Olympia, 1989
LABUDOVÁ, J.: Teória a didaktika tělesnej výchovy oslabených. Bratislava: SPN, 1988
HOHLER, V.: Tělesná a estetická výchova. Praha: 1982
PATOČKA, J.: Filosofie výchovy. Praha: PF UK, 1991
ROESELOVÁ, V.: Didaktika výtvarné výchovy. Praha: UK, 1993
SLAVÍK, J. Od výrazu k dialogu. Artefiletika, Karolinum, Praha 1997, ISBN 80-7184-437-3
ŠAMŠULA, P., ŠMÍD, J.: O tématu, modelu a fotografii ve výtvarné výchově;
In Výtvarná výchova 2-3 2009, RS 5096 ISSN 1210-3691
ŠAMŠULA, P., ŠMÍD, J.: Fotografie v koncepci univerzitního studia učitelství výtvarné
výchovy; aplikace fotografie jako prostředku výtvarného
vyjádření; In Výtvarná výchova 1/2008, RS 5096
ISSN 1210-3691
ŠAMŠULA, P., ŠMÍD, J.: Fotografie v koncepci univerzitních studií VV
In Výtvarná výchova 3-4 2007, RS 5096, ISSN 1210-3691
ŠAMŠULA, P., ŠMÍD, J.: Fotografie a skutečnost, In Výtvarná výchova,
roč. 45, č.2, 2004, RS 5096, ISSN 1210-3691
VANČÁT, J.: Tvorba vizuálních zobrazení. Gnozeologický a komunikační aspekt
výtvarného umění ve výtvarné výchově. Praha 2000
Předběžná náplň práce
Systematické studium odborných pramenů, návrh a realizace výtvarných etud či projektu
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Systematical study of special textes, realization of creation etudes or project
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK