Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Anatomická analýza mezofylu stinného a slunného listu buku lesního pod vlivem zvýšené koncentrace CO2.
Název práce v češtině: Anatomická analýza mezofylu stinného a slunného listu buku lesního pod vlivem zvýšené koncentrace CO2.
Název v anglickém jazyce: Anatomical study of shade and sun European beech leaf under elevated CO2.
Klíčová slova: buk lesní, struktura listu, mezofyl, zvýšená koncentrace CO2, ozářenost, konfokální mirkoskopie, stereologické metody
Klíčová slova anglicky: european beech, leaf anatomy, mesophyll, elevated CO2, irradiance, confocal microscopy, stereology
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2011
Datum zadání: 23.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
Oponenti: doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
RNDr. Lucie Kubínová, CSc.
Předběžná náplň práce
Práce bude zaměřčena na studium struktury mezofylu buku lesního ve vztahu k environmenálním faktorům ovlivňujícím fotosyntézu - koncentraci CO2 a ozářenosti. Struktura mezofylu listu bude charakterizována kvantitativními parametry - např. vnitřní povrch listu, podíl mezibuněčných prostor a další. Odhad anatomických parametrů bude proveden stereologickými metodami (fakír, bodová metoda, Cavalieriho princip) v kombinaci se systematicky rovnoměrně náhodným vzorkováním. Stereologické metody budou aplikovány na série optických řezů získané na konfokálním mikroskopu. Tyto metody již dříve úspěšně použité na jehlice smrku budou adaptovány po použitní na bifaciální list buku. Struktura mezofylu bude studována ve vztahu k faktorům prostředí - zaměřčíme se na vliv ozářenosti, předpokládaně zvýšené koncentrace CO2. Práce probíhá ve spolupráci s Fyziologickým ústavem AVČR a Centrem výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.v rámci probíhajícího GAČR projektu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK